واکنش ژنوتیپ‌های امیدبخش گندم نان آبی نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis)

نویسندگان

  • احمدی, غلامحسین
  • افشاری , فرزاد
  • ترابی, محمد
  • جاسمی , شهریار
  • مردوخی , وفا
چکیده مقاله:

به منظور ارزیابی واکنش لاین‌های امیدبخش گندم نان به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم،‌ تعداد 20 ژنوتیپ از اقلیم معتدل، 14 ژنوتیپ از اقلیم سرد، 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و مرطوب شمال و 20 ژنوتیپ از اقلیم گرم و خشک جنوب به همراهی شاهد حساس در دو فصل زراعی 83-1381 در کرج و کرمانشاه در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار برای لاین‌های هر اقلیم مورد بررسی قرار گرفتند. برای دستیابی به آلودگی یکنواخت از آلودگی مصنوعی بذر ژنوتیپ‌های گندم به نسبت وزنی 5 در هزار با اسپور قارچ استفاده شد. میانگین درصد سنبله‌های آلوده در هر رقم و لاین مشخص شد و لاین‌ها بر این اساس گروه‌بندی شدند. تجزیه واریانس مرکب میانگین آلودگی نشان‌دهنده اختلاف معنی‌دار بین لاین‌های هر اقلیم بود و در میان لاین‌های اقلیم معتدل رقم تجارتی پیشتاز و دو لاین خواهری Alvand/MV17 با میانگین آلودگی 3/0% ، 9/0‌% و 1/1% مقاوم و لاین Flt/Tajan با آلودگی 8/63% حساس‌ترین لاین و شاهد حساس یعنی رقم بولانی دارای 8/48% آلودگی بود. در میان لاین‌های اقلیم سرد لاین K2340/Sx/Mt/Gb/3/K340-/Fr/Pi"S"/Kt54*//Nar"S"/5/1-32-1317//II/Y50E/3/Cno/Jar//On/4/Anza/3/Pi/Nar/Hys با آلودگی 5/0% مقاوم و رقم تجارتی شهریار با آلودگی 7/33% حساس به بیماری شناسایی شد و شاهد حساس بولانی نیز 7/63% آلودگی داشت. در میان لاین‌های اقلیم شمال لاین Chum/8/3Hel/3*Cno7g/2*Seri/4/Star با آلودگی 1/10% نیمه حساس، رقم تجارتی تجن با آلودگی 8/15% حساس بود و شاهد حساس بولانی 3/50% آلودگی داشت. در میان لاین‌های اقلیم جنوب، لاین Janz/Attila/4/San/Ald"S"//Avd/3/Kea"S"/Ghk"S" با آلودگی 2/4% مقاوم، رقم تجارتی چمران با آلودگی 17% حساس بود و شاهد حساس بولانی 58% آلودگی داشت. با توجه به این که در ایران تعداد ارقام و لاین‌های گندم آبی مقاوم به بیماری سیاهک پنهان گندم اندک است، این لاین‌های مقاوم در صورت دارا بودن صفات زراعی مطلوب به عنوان ارقام مقاوم یا مستقیماً قابل استفاده‌‌اند ویا می‌توانند به‌عنوان منابع مقاومت در برنامه‌های به‌نژادی برای‌تولید ارقام مقاوم به این‌بیماری مورداستفاده قرار گیرند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی نژادهای بیماریزای Tilletia laevis عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران

برای تعیین نژادهای T.laevis، از مناطق مهم گندم کاری کشور نمونه های آلوده جمع آوری شد و پس از شناسایی گونه عامل بیماری 20 جدایه تعیین نژاد گردیدند. بذر ارقام و لاین های تک ژنی و چندژنی متمایز کننده نژادهای قارچ به تلیوسپور جدایه های مختلف آلوده گشته و در مزرعه کاشته شدند. در زمان برداشت درصد سنبله های آلوده هر رقم محاسبه شد و نژاد جدایه های انتخابی به روش استاندارد تعیین نژاد، شناسایی گردیدند. ب...

متن کامل

شناسایی نژادهای بیماریزای tilletia laevis عامل بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم در مناطق مختلف ایران

برای تعیین نژادهای t.laevis، از مناطق مهم گندم کاری کشور نمونه های آلوده جمع آوری شد و پس از شناسایی گونه عامل بیماری 20 جدایه تعیین نژاد گردیدند. بذر ارقام و لاین های تک ژنی و چندژنی متمایز کننده نژادهای قارچ به تلیوسپور جدایه های مختلف آلوده گشته و در مزرعه کاشته شدند. در زمان برداشت درصد سنبله های آلوده هر رقم محاسبه شد و نژاد جدایه های انتخابی به روش استاندارد تعیین نژاد، شناسایی گردیدند. ب...

متن کامل

واکنش ارقام تجاری گندم آبی به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل

در سال های زراعی 1379 تا 1383 واکنش 50 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (Tilletia laevis) در کرج بررسی گردید (سال 1379 تعداد ده رقم و تکرار آزمایش در سال 1380، سال 1381 تعداد بیست رقم و تکرار در سال 1382 و سال 1382 تعداد بیست رقم دیگر و تکرار در سال 1383 (بدون احتساب شاهد). آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با آلودگی مصنوعی بذر به میزان 005/0 وزنی با اسپ...

متن کامل

واکنش ارقام تجاری گندم آبی به بیماری سیاهک پنهان معمولی با عامل

در سال های زراعی 1379 تا 1383 واکنش 50 رقم تجاری گندم نسبت به بیماری سیاهک پنهان معمولی گندم (tilletia laevis) در کرج بررسی گردید (سال 1379 تعداد ده رقم و تکرار آزمایش در سال 1380، سال 1381 تعداد بیست رقم و تکرار در سال 1382 و سال 1382 تعداد بیست رقم دیگر و تکرار در سال 1383 (بدون احتساب شاهد). آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و با آلودگی مصنوعی بذر به میزان 005/0 وزنی با اسپ...

متن کامل

ارزیابی مقاومت لاین امیدبخش گندم نان ‏M-79-6‎‏ به بیماری سیاهک پنهان معمولی‏‎ ‎در شرایط مزرعه

در این تحقیق، شش رقم گندم نان با نام‌های هیرمند، شیراز، پیشتاز، مرودشت، مهدوی، روشن (شاهد ‏حساس) و لاینM-79–6 ‎‏ در کرت های فرعی و تیمارهای : 1 - بذور بدون آلودگی به سیاهک پنهان و ضد‌عفونی ‏نشده 2 - بذور آلوده شده به اسپور سیاهک پنهان گونه ‏Tilletia laevis‏ به نسبت پنج در هزار 3 - بذور ضدعفونی ‏شده با قارچ کش کاربوکسین تیرام مایع ‏FS‏ در کرت های اصلی در یک آزمایش کرت های خرد شده درقالب ‏طرح بلو...

متن کامل

واکنش هیبریدهای دیررس ذرت نسبت به بیماری سیاهک معمولی

به منظور بررسی مقاومت ژنوتیپ‌های مختلف دیررس ذرت به بیماری سیاهک معمولی Ustilago maydis (DC.) Corda آزمایشی با 29 هیبرید دیررس ذرت در سال 1383،46 هیبرید در سال 1384 و 25 هیبرید در سال 1385در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه کرج و شیراز اجرا شد. مایه‌‌زنی با روش تزریق در نوک بلال (Tip injection) با سرنگ به میزان 3 میلی‌لیتر در هر بلال در مرحله ظهور تارهای ابریشمی و ارزیاب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 7  شماره 4

صفحات  310- 323

تاریخ انتشار 2006-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023