واکنش ژنوتیپ‌های گوجه‌فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

نویسندگان

  • عبدالجمیل زربخش
چکیده مقاله:

  واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه‌فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( Alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه‌های ژنوتیپ‌های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان‌های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی‌لیتر به طور جداگانه مایه‌زنی شدند. آزمایش مزرعه‌ای در قالب طرح آماری بلوک‌های کامل تصادفی با چهار تکرار و آزمایش گلخانه‌ای در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی با چهار تکرار به اجرا در آمد. پس از ظهور علائم بیماری در مزرعه و گلخانه، یادداشت‌برداری از صفات مختلف از جمله نمره آلودگی انجام شد. نتایج ارزیابی‌های مزرعه‌ای و گلخانه‌ای نشان داد که ارقام King stone ، FDT202 و Early orbano VF به ترتیب با میانگین نمره آلودگی 62/1، 02/2 و 11/2 در آزمایش مزرعه‌ای و میانگین نمره آلودگی 25/1، 95/1 و 8/1 در آزمایش گلخانه‌ای و هیبرید Sunny × Sp-100 با نمره آلودگی 55/1 در مزرعه و 8/1 در گلخانه، کمترین نمره آلودگی را داشتند و به عنوان ژنوتیپ‌های مقاوم به این بیماری شناخته شدند. علاوه بر شاهد حساس آزمایش، رقم Peto early ch و لاین‌های L106 ، L109 و L 107 با دارا بودن بیشترین نمره آلودگی در هر دو آزمایش مزرعه‌ای و گلخانه‌ی، به عنوان حساس‌ترین ژنوتیپ‌ها به بیماری شانکر ساقه شناخته شدند.   

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

واکنش ژنوتیپ های گوجه فرنگی به بیماری شانکر آلترناریائی ساقه

واکنش بیست و دو ژنوتیپ گوجه فرنگی در مزرعه و گلخانه به یک جدایه مهاجم و بیماریزای قارچ عامل شانکر ساقه ( alternaria alternata f.sp. lycopersici ) با انجام آلودگی مصنوعی مورد ارزیابی قرار گرفت. گیاهچه های ژنوتیپ های گوجه فرنگی پس از انتقال نشاء به خطوط کاشت در مزرعه و یا به گلدان های پلاستیکی در گلخانه، با سوسپانسیون جدایه قارچ عامل بیماری به میزان 106 اسپور در میلی لیتر به طور جداگانه مایه زنی ...

متن کامل

ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

با گسترش فعالیت قارچ‌های بیمارگر در گیاهان زراعی، انجام مطالعات دقیق را در بحث کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی، مهم و ضروری به نظر می‌رسد. شانکر ساقه گوجه‌فرنگی که در اثر فعالیت قارچ Alternaria alternata f. sp. lycopersici ایجاد می‌شود‌، از مهم‌ترین بیماری‌های گوجه‌فرنگی در ایران است. این قارچ فیتوتوکسینی بنام AAL-toxins تولید می‌کند که بازدارنده بیوسنتز اسفنگولیپد در گیاه میزبان بوده و باعث شانک...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ه...

متن کامل

بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی، بیماری شانکر باکتریایی گوجه فرنگی

باقری  ع. 1397. بیماری شانکر باکتریایی گوجه‌فرنگی . دانش بیماری‌شناسی گیاهی 7(2): 21-14.  DOI: 10.2982/PPS.7.2.14 بیماری شانکر باکتریایی از بیماری‏های مهم و اقتصادی گوجه‏فرنگی است که توسط باکتری Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis ایجاد می‏شود. بوته­های بیمار برگ­های رنگ پریده، زرد و خشک و ساقه­هایی با نشانه­های نوارهای کم‌رنگ تا بی‌رنگ و در حالت پیشرفت شانکر دارند و پژمردگی بوته­ه...

متن کامل

مطالعه بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی در استان بوشهر

با توجه به بازدیدهایی که از مزارع گوجه فرنگی استان بوشهر بعمل آمد، وجود بیماری شانکر ساقه گوجه فرنگی بررسی و اثبات گردید که علائم بیماری بصورت ایجاد زخمهایی بر روی ساقه نزدیک خاک و در سایر قسمتهای ساقه ایجاد می گردد. این زخمها بصورت بیضوی تا کشیده و بعضا ً بصورت خطوطی سیاه رنگ در طول ساقه دیده می شود و همچنین برگها و میوه نیز آلوده می شود. در روی برگها لکه ها بصورت نکروز بین رگبرگی و در میوه ها ...

متن کامل

شناسایی گروههای آناستوموزی قارچ Rhizoctonia solani عامل بیماری شانکر ساقه سیب زمینی در استان خراسان

طی سال زراعی 1376 از مجموع 21 مزرعه سیب زمینی انتخاب شده در سطح استان خراسان، تعداد 256 نمونه گیاه آلوده جمع آوری گردید و پس از کشت قسمتهایی از ساقه، استولن، ریشه و غده، کلاً 105 جدایه که مشخصات مرفولوژیکی آنها مشابه قارچ Rhizoctonia بود. شناسایی گردید، که پس از رنگ آمیزی هسته ها و بررسی واکنش آناستوموز ریسه ها، به روش آگار فیلم با جدایه های استاندارد (1-11,BI) AG بجز AG8 و AG10 نتایج به دست آمد...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 26  شماره 4

صفحات  437- 449

تاریخ انتشار 2010-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023