وحی هنر مرموز یا شعور مرموز (سخن سردبیر)

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبیعت مرموز

این کوتاه سخن،تلاشی است، البته به قدر بضاعت ، در جهت شناختی عمیق تر از هستی و کشف رموز نهفته در پشت این ظاهر. طبیعت، پدیده و خداوند پدید آورند. این عظیم ترین اثر هنری است باشد که آدمی با درک اینچنین هماهنگی و عظمتی، خویشتن خویش را که جزئی از این طبیعت بیکران است، دریافته و با بیدار شدن ندای درون، در اتحاد با هستی، گام بردارد که نتیجه این اتحاد همانا نیکی و کمال انسانی است و غایت و هدف خلقت نیز ...

متن کامل

سخن سردبیر: مقاله نویس یا روان شناس

این مقاله فاقد چکیده می​باشد.

متن کامل

سخن سردبیر: تغییر نام رشته و یا دانشکده

نام و نامگذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. نام بامسمّی یعنی اینکه به محض نامیدن، ویژگی های مسمّا یعنی آنچه با آن پدیده نامیده می شود، تداعی از جمله ویژگی هایی که نام باید داشته باشد یکی این است که به عوارض ذاتی پدیده اشاره کند و دومین ویژگی آن است که خوش لهجه باشد تا اقبال عمومی به آن تعلق گیرد.

متن کامل

سخن سردبیر: نقشه راه یا برنامه ریزی استراتژیک

اهمیت نقشه راه با برنامه‏ریزی و راهبردی بر کسی پوشیده نیست. برنامه استراتژیک آن است که در مدت تقریبا قابل قبولی برنامه و سیاست های سازمان، موسسه و نهاد را مشخص می کند و بر این اساس معین می کند که برای رسیدن به مقصود از چه ابزارها و وسائلی باید استفاده شود. این برنامه با برنامه های مقطعی و کوتاه مدت که در نازل ترین شکل آن به روزمرگی می انجامد کاملا متفاوت است.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره None

صفحات  0- 0

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023