وزن هنگام تولد در کودکان استان کهگیلویه و بویراحمد، 1378

نویسندگان

  • آزیتا گشتاسبی,
  • عباس رحیمی فروشانی,
  • فرشته مجلسی,
چکیده

The newborn's weight at birth is an important measure for newborn's health in all communities. Among developed countries, 70 percent of low birth weight (LBW) newborns are preterm. The corresponding figure for undeveloped countries is only 30 percent, there are also evidence of intra-uterine growth retardation among these countries. Among effective factors on LBW, maternal related factors have important role in promotion and improvement of infants and mother's health. This study is a descriptive-analytic one and was conducted cross-sectionally through a questionnair. The study population determined by simple random sampling from newborns under coverage of urban health centers in Kohgiloye and Boyerahmad province. Necessary data collected from existing medical and health records filed in the health centers. Among 285 newborns, 88.4 percent considered with normal weight, 4 percent with IBW and 11.6 percent with more than normal weight. 7.4 percent of cases were immature. 85.3 percent of the mothers in study population were in immune range of age for pregnancy and 7.6 percent of them were illiterate. Except the sex of newborn (P=0.0008) and gestational age at birth (P<0.001) none of the variables demonstrated a significant statistical relation with the birth weight. The results of this study confirm other research's findings and reveal that with improving material factors such as mother's age, employment and literacy, the factors which are effective on birth weight, will be dependent on physiological factors such as sex of newborn and gestational age at birth.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تأثیر وزن هنگام تولد بر چاقی و افزایش وزن کودکان پیش‌دبستانی

مقدمه و هدف: چاقی کودکان یک مشکل بهداشت عمومی می‌باشد که مطالعات اپیدمیولوژیک برای شناسایی عوامل پیش‌بینی کننده آن بسیار مهم هستند.هدف از این مطالعه بررسی تأثیر وزن هنگام تولد بر روی چاقی کودکان پیش‌دبستانی به‌عنوان یک عامل پیش‌بینی کننده می‌باشد. مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی ، 554 کودک 6-4 ساله مناطق روستایی شهر رشت با استفاده از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب شدند. داده‌های مور...

متن کامل

دقت سونوگرافی جهت تخمین وزن هنگام تولد

Background and purpose: Âccurate estimation of fetal weight is of paramount importance in the management of labor and delivery and may be related to critical points of decision making and proper management. This study was done in order to compare the accuracy of clinical and ultrasonic estimation of fetal weight in Ïmam Khomeini hospital of Sari, Ïran. Materials and methods: During this st...

متن کامل

بررسی ارتباط عوامل خطرزای مادر با کم وزنی هنگام تولد نوزادان در یک مدل چند گانه رگرسیونی در استان کهگیلویه و بویراحمد در سال 84-1383

مقدمه و هدف: برای تعیین وضعیت بهداشتی یک جامعه نشانگرهای متعددی وجود دارد. یکی از مهمترین آنها وزن هنگام تولد نوزاد بوده که ارتباط مستقیمی با مرگ و میر نوزادان داشته و از طرفی باعث معلولیت، ناتوانی و زمینه ساز اکثر بیماریهای عفونی، خونـی و تغذیه ای در کودکان شده است. شناخت عوامل خطرزای کم وزنی نوزادان از آغــــــاز تا پایان بارداری، هنگام زایمان و پس از آن ضروری می باشد. در این مطالعه هدف بـررس...

متن کامل

ارتباط کم خونی طی بارداری و وزن هنگام تولد نوزاد

مقدمه: کم خونی فقر آهن شایع ترین علت کم خونی زنان باردار است که در 25-۱۵ درصد بارداری ها رخ می دهد. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت شیوع کم خونی فقر آهن در کشورهای در حال توسعه 56% و در کشورهای توسعه یافته 20% می باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط کم خونی دوران بارداری و وزن هنگام تولد انجام شد. روش کار: در این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر پرونده های بهداشتی 504 مادر باردار که از سایر ...

متن کامل

اثربخشی دوز یادآورواکسن هپاتیت ب در کودکان 7ـ5 ساله واکسینه شده استان کهگیلویه و بویراحمد

چکیده: مقدمه و هدف: اثربخشی واکسن هپاتیت ب و طول مدت محافظت بعد از تزریق در کودکان، در مطالعه‌های مختلف، متفاوت ذکر شده است. نیاز به دوز یادآور هپاتیت ب به دنبال سری واکسیناسیون بعد از تولد چالش برانگیز است. در برنامه ایمن‌سازی مصوب کمیته کشوری ایمن‌سازی، فقط یک دوره واکسیناسیون برای کودکان در نظر گرفته شده است. با توجه به شیوع بالا و وخامت بیماری هپاتیت ب، این مطالعه به منظور تعیین وضعیت ا...

متن کامل

بررسی پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال در جامعه عشایری استان کهگیلویه و بویراحمد سال1382

چکیده: مقدمه و هدف: یکی از مهمترین برنامه های کشوری در کلیه سطوح شبکه بهداشت و درمان، واکسیناسیون کودکان زیر یکسال علیه بیماریهای قابل پیشگیری به وسیله واکسن می باشد.جامعه عشایری به دلیل پراکندگی جغرافیایی و کوچ در فصول مختلف سال در زمینه خدمات واکسیناسیون آسیب پذیرتر از سایر اقشار می باشند ، لذا این پژوهش به منظور بررسی پوشش ایمن سازی کودکان زیر یکسال در جامعه عشایری استان ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 59  شماره None

صفحات  51- 55

تاریخ انتشار 2001-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021