ویژگی¬های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

نویسندگان

  • امید امانی دپارتمان روان شناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • وحید نجاتی دپارتمان روان شناسی و توانبخشی شناختی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده مقاله:

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک حالت هیجانی است که زیر مجموعه ی هیجان اصلی غم است، باعث افسردگی و درماندگی شده، انگیزه ی فرد را از بین می­برد و او را از تلاش کردن باز می­دارد.  هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان در جامعه ی ایرانی بود. بدین منظور، 244 نفر از دانش­آموزان 8 تا 15 ساله ی شهر تهران با مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان و مقیاس امید کودکان مورد آزمون قرار گرفتند. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که مقیاس ناامیدی کودکان مقیاسی سه عاملی است. همبستگی منفی و معنادار بین عدم شناختن مسیر رسیدن به اهداف، عدم احساس عاملیت و نمره ی کل مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان با مقیاس امید به دست آمد که نشان دهنده ی اعتبار واگرای مقیاس امید کودکان بود. نتایج، نشان دهنده ی ثبات درونی و پایایی مطلوب این مقیاس در دانش آموزان ایرانی بود. پژوهش­های زیادی از نتایج پژوهش حاضر حمایت کرده  و اعتبار و پایایی این پرسشنامه را تایید می­کنند. در این پژوهش، شواهد امیدوارکننده­ای در مورد ویژگی­های روان سنجی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان در جامعه ایران بدست آمد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ویژگی های روان سنجی و ساختار عاملی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان

ناامیدی، یا انتظارات منفی در مورد آینده، یک حالت هیجانی است که زیر مجموعه ی هیجان اصلی غم است، باعث افسردگی و درماندگی شده، انگیزه ی فرد را از بین می­برد و او را از تلاش کردن باز می­دارد.  هدف پژوهش حاضر، بررسی اعتبار و پایایی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان در جامعه ی ایرانی بود. بدین منظور، 244 نفر از دانش­آموزان 8 تا 15 ساله ی شهر تهران با مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان و مقیاس امید کودکان ...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

بـه منظور بررسی و روایی و اعتبار پرسشنامه دشواریهای بین‌فردی نوجـوانان (QIDA؛ انگلس، هیدالگو و مندز، 2005)، 276 دختر و 224 پسر 12 تا 18 سالـه ساکن تهران، QIDA و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA ؛ پاکلک، 1997) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که نسخه فارسی پرسشنامه همانند با سـاختار عاملی اصلی QIDA از پنج عامل جرئت‌ورزی، روابط با غیرهمجنس، صحبت‌کردن در جمع، روابط خانـوادگی و دوستیهای نزدیک ـ ...

متن کامل

ویژگی های روان سنجی پرسشنامه ناامیدی کودکان و نوجوانان

چکیده: زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس ناامیدی کودکان و نوجوانان 12-19 سال، با به کار گیری تحلیل عاملی تاییدی بود. مواد و روش ها: بعد از ترجمه سوال ها، نمونه ای با حجم603 نفر دانش آموز 300 دختر و 303 پسر راهنمایی و دبیرستانی به روش نمونه گیری خوشه ای از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شدند. برای محاسبه روایی همگرا و واگرا، هم زمان با اجرای مقیاس، پرسشنامه افسردگی ک...

متن کامل

ویژگی های روان سنجی مقیاس هوش هیجانی صفت- فرم کودکان : ساختار عاملی، پایایی، روایی

پژوهش حاضر با هدف تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی – فرم کودکان، شامل پایایی, روایی و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی ، به منظورآماده سازی آزمون برای پژوهش های تربیتی انجام شده است. حجم نمونه این پژوهش 343 دانش آموز ابتدایی پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از بین مدارس دولتی شهر تهران و مشهد انتخاب شدند و با پرسش نامۀ هوش هیجانی صفتی مورد آزمون قرار گرفتند. نتای...

متن کامل

ساختار عاملی و ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجوانان دریک نمونه ایرانی

بـه منظور بررسی و روایی و اعتبار پرسشنامه دشواریهای بین فردی نوجـوانان (qida؛ انگلس، هیدالگو و مندز، 2005)، 276 دختر و 224 پسر 12 تا 18 سالـه ساکن تهران، qida و مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان (sasa ؛ پاکلک، 1997) را تکمیل کردند. نتایج نشان دادند که نسخه فارسی پرسشنامه همانند با سـاختار عاملی اصلی qida از پنج عامل جرئت ورزی، روابط با غیرهمجنس، صحبت کردن در جمع، روابط خانـوادگی و دوستیهای نزدیک ـ ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 34

صفحات  67- 76

تاریخ انتشار 2015-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023