پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae، مدل‌سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

نویسندگان

  • مجتبی قانع جهرمی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، کد پستی: 74831-75918.
  • مصطفی حقانی گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، کد پستی: 74831-75918.
  • مهرنوش نگهبان گروه گیاه‌پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران، کد پستی: 74831-75918.
چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر نرخ پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدBezdenko  Trichogramma brassicaeدر شش دمای ثابت 15، 20، 25، 30، 32 و 1 ± 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت روی تخم­های شب‌پره بید غلات Sitotroga cerealella (Olivier) مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، پارامترهای پارازیتیسم زنبور T. brassicae به­طور معنی­داری تحت تأثیر دما قرار گرفت. بیشترین (257/40 میزبان) و کمترین (731/3 میزبان) مقادیر نرخ خالص پارازیتیسم (C0) به­ترتیب در دماهای 32 و 15 درجه سلسیوس به­دست آمد. مقادیر محاسبه شده­ نرخ تبدیل جمعیت میزبان به نتاج پارازیتوئید (Qp) در تمامی دماهای مورد مطالعه برابر با 1 بود. با افزایش دما از 15 به 30 درجه سلسیوس، مقادیر نرخ پایدار پارازیتیسم (ψ) از 074/0 به 451/0 (میزبان/پارازیتوئید) افزایش یافت. مقادیر محاسبه شده پارامتر مذکور در دماهای 32 و 35 درجه سلسیوس به­طور معنی­داری کاهش یافت. بیشترین مقدار نرخ متناهی پارازیتیسم (ω) نیز در دمای 30 درجه سلسیوس ثبت شد (654/0 بر روز). علاوه بر این، آستانه­های دمایی مورد نیاز برای نرخ متناهی پارازیتیسم زنبور T. brassicae با استفاده از مدل­های غیرخطی Briere-1 و Lactin-2 برآورد شد. مدل Lactin-2 برازش مناسب‌تری با داده­های مورد مطالعه داشت (SSE = 0.004833, R2adj = 0.977, AIC = -38.7438). مقادیر محاسبه شده آستانه دمایی پایین (Tmin)، دمای بهینه (Topt) و آستانه دمایی بالا (Tmax) برای فعالیت پارازیتیسم این دشمن طبیعی به­ترتیب برابر با 20/13، 20/31 و 40/35 درجه سلسیوس برآورد شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پارازیتسیم وابسته به دما در زنبور پارازیتوئید (trichogramma brassicae (hym.: trichogrammatidae، مدل سازی نرخ متناهی پارازیتیسم

در پژوهش حاضر نرخ پارازیتیسم زنبور پارازیتوئیدbezdenko  trichogramma brassicaeدر شش دمای ثابت 15، 20، 25، 30، 32 و 1 ± 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره روشنایی 16 ساعت روی تخم­های شب پره بید غلات sitotroga cerealella (olivier) مورد مطالعه قرار گرفت. براساس نتایج به­دست آمده، پارامترهای پارازیتیسم زنبور t. brassicae به­طور معنی­داری تحت تأثیر دما قرار گرفت. بیشترین (257/40 میزبان) و...

متن کامل

ردیابی و شناسایی باکتریWolbachia در زنبور( Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) Wolbachia هم‌زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری Wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور Trichogramma brassicae Bezdenko که به‌ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

ارزیابی سازگاری زنبور پارازیتوئید (Trichogramma brassicae (Hym.: Trichogrammatidae با ارقام انتخابی گوجه‌فرنگی در مدیریت تلفیقی شب‌پره‌ی (Tuta absoluta (Lep.: Gelechiidae

     در پژوهش حاضر، باتوجه به تأثیر کیفیت گیاه میزبان بر ویژگی­ های زیستی دشمنان طبیعی (تأثیر رو به بالا)، میزان سازگاری زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezdenko با ارقام حساس ("Infinity") و مقاوم ("Goldy") گوجه‌فرنگی نسبت به شب‌پره‌ی مینوز گوجه‌فرنگی، (Tuta absoluta (Meyrick، در شرایط آزمایشگاهی با دمای 1 ± 25 درجه‌ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5 ± 65 درصد و دوره‌ی نوری 16 ساعت روشنایی مورد مط...

متن کامل

اثرات جانبی حشره ‏کش‏های ایندوکساکارب و لوفنورون بر زنبور پارازیتوئید Trichogramma brassicae Bezde. (Hym., Trichogrammatidae) در شرایط آزمایشگاهی

این تحقیق با هدف بررسی اثرات کشنده و زیرکشنده‏ی فرمولاسیون‏‏های تجاری حشره‏کش‏های ایندوکساکارب و لوفنورون بر زنده‏مانی، نشو و نما و پارازیتیسم زنبورTrichogramma brassicae Bezde.  در شرایط آزمایشگاه (دمای 2±25 درجه‏ی سلسیوس، رطوبت نسبی 5±60 درصد و دوره‏ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی)انجام شد. هر کدام از حشره‏کش‏ها در چهار غلظت مختلف شامل 1000، 750، 500 و 250 پی.پی.­ام (به ترتیب، غلظت توص...

متن کامل

ردیابی و شناسایی باکتریwolbachia در زنبور( trichogramma brassicae (hym.: trichogrammatidae

باکتری‏های‏ (α-proteobacteria) wolbachia هم زیست‏های درون سلولی هستند که در بافت‏های تناسلی تعدادی از بندپایان یافت می‏شوند. القاء بکرماده‏زایی در زنبورهای تریکوگراما اغلب توسط این باکتری که از طریق سیتوپلاسم تخم منتقل می‏شود، صورت می‏گیرد. در این تحقیق، آلودگی به باکتری wolbachia در 5/49، 6/3 و 5/2 درصد از افراد جمعیت‏های طبیعی زنبور trichogramma brassicae bezdenko که به ترتیب از بابلسر، چمستا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 36  شماره 1

صفحات  13- 27

تاریخ انتشار 2016-03-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023