پایگاه اقتصادی - اجتماعی و سرمایه اجتماعی مجازی کاربران شبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان

نویسندگان

  • مژده کیانی استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور (نویسنده مسئول).
چکیده مقاله:

هدفاصلیاینپژوهش، بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه اجتماعی کاربران شبکه‌های مجازی شهر اصفهان با استفاده از روش پیمایش می‌باشد. سرمایهاجتماعی در این پژوهش در سه بُعد (اعتماد، ارتباط، مشارکت) و با تلفیقدیدگاه‌هایبوردیو،کلمن و فوکویامامورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌گیریبااستفادهازروش‌هایخوشه‌ای و تصادفیانجام شد. حجم نمونه400نفر(200 نفر زن و 200 نفر مرد) ازکاربرانشبکه‌های اجتماعی مجازی شهر اصفهان با میانگین سنی19تا 40 سال می‌باشد و برایاجرا وجمع‌آوریاطلاعاتازابزارپرسشنامهاستفادهشد. یافته‌های این پژوهش نشان داد که کاربران حداکثر در شبانه‌روز یک تا دو ساعت، هفتگی 6 - 8 ساعت و ماهیانه بیشتر از 8 ساعت از وقتشان را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌کنند. نتیجه پژوهش نشان داد که ویژگی‌های جمعیتی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی و میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر سه بُعد سرمایه اجتماعی مؤثر هستند. ویژگی‌های جمعیتی سن،وضعیت تأهل و قومیت بر سه شاخص سرمایه اجتماعی بیشترین تأثیر را دارند. همچنین میزان استفاده از شبکه‌های مجازی کاربران بر سرمایه اجتماعی تأثیر معنی‌دار دارد. بر اساس نتایج تحلیل مسیر، بیشترین تأثیر بر شاخص اعتماد از سوی متغیر سن بوده است. همچنین بیشترین تأثیر بر شاخص ارتباط از سوی متغیر پایگاه اقتصادی- اجتماعی بوده است.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن می باشند. امروزه گسترش فناوری اطلاعاتو ارتباطات و کاربردهای آن به گونه ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شود. در میان شبکه های اجتماعیمجازی، فیس بوک شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بگذارد. سرمایه اجتماعی حاصل تعاملاتو هنجارهای گروهی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مفا...

متن کامل

سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه)

مقدمه و هدف پژوهش: تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه محسوب می‌شود. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند و فرد از طریق آن‌ها به منابع و حمایت‌های موجود در شبکه دسترسی می‌یابد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی می‌باشد. با توجه به اهمیت تعاملات اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی، در این پژوهش سرمایه اجتماعی در ابعاد سا...

متن کامل

نقش تحرک اجتماعی سیاسی شبکههای اجتماعی مجازی بر شکل گیری بعد فرهنگی سرمایه اجتماعی

شبکه های اجتماعی دستاورد اینترنت و فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاربردهای آن می باشند. امروزه گسترش فناوری اطلاعاتو ارتباطات و کاربردهای آن به گونه ای توسعه یافته است که در تمامی ابعاد زندگی انسان وارد شود. در میان شبکه های اجتماعیمجازی، فیس بوک شبکه ای پرقدرت است که می تواند بر سرمایه اجتماعی تاثیر به سزایی بگذارد. سرمایه اجتماعی حاصل تعاملاتو هنجارهای گروهی و اجتماعی است. سرمایه اجتماعی از مفا...

متن کامل

مطالعه‌ی تطبیقی سرمایه اجتماعی مجازی در میان کاربران فارسی، انگلیسی و فرانسوی زبان شبکه‌های اجتماعی مجازی فیس‌بوک و گوگل پلاس

هدف تحقیق حاضر مطالعه سرمایه اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی مجازی بوده است. یکی از دستاوردهای آن ارایه ابزاری تحقیقاتی با نام «دهکده اجتماعی» جهت جمع‌آوری داده بر اساس نظریه منابع اجتماعی لین است که متناسب با فضای شبکه‌های اجتماعی مجازی بومی‌سازی شده و کمک می‌کند اطلاعات ساختاری و شبکه روابط کاربران به اطلاعات سطح فردی و پیمایش اجتماعی مرتبط گردد. این ابزار در سه زبان فارسی، انگلیسی و فرانسوی طراح...

متن کامل

سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی (سرمایه اجتماعی شبکه)

مقدمه و هدف پژوهش: تعاملات اجتماعی از عناصر بنیادین هر جامعه محسوب می شود. بر اساس دیدگاه شبکه، روابط و پیوندها به عنوان سرمایه اجتماعی محسوب می شوند و فرد از طریق آن ها به منابع و حمایت های موجود در شبکه دسترسی می یابد. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه سرمایه اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی می باشد. با توجه به اهمیت تعاملات اجتماعی در شبکه های اجتماعی مجازی، در این پژوهش سرمایه اجتماعی در ابعاد سا...

متن کامل

بررسی تاثیر عضویت در شبکه های اجتماعی مجازی بر سرمایه اجتماعی کاربران آن (مطالعه موردی: شبکه اجتماعی مجازی فیس بوک)

پژوهشگر با بررسی 300 پرسشنامه اینترنتی که در طول تنها ده روز با تمرکز بر گراف های اصلی ارتباطی در فیس بوک مثل گردانندگان صفحات در فیس بوک یا افرادی که دارای تعداد دوستان زیاد در لیست دوستانشان هستند و با تکیه بر خاصیت قارچ گونه ی شبکه ی اجتماعی مجازی فیس بوک در انتشار مطالب و نیز با تکیه بر 20 مصاحبه در بخش کیفی که پس از انجام 6 مصاحبه به عنوان نمونه ( pre test) و در مدت زمان هفت روز از تعدادی ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 10  شماره 39

صفحات  145- 172

تاریخ انتشار 2019-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023