پراکندگی رامان القایی در لیزرهای فیبر نوری پرتوان (مریم ایلچی)

ثبت نشده
چکیده

در این مقاله، پدیده غیرخطی پراکندگی رامان القایی (SRS) در لیزرهای فیبری دوغلافی موج پیوسته آلاییده به ایتربیم (Yb) توان بالا تحت دمش یکسویه از ابتدای فیبر به صورت عددی شبیه ‎سازی شده است. به ‌منظور تعیین شرایط بهینه عملکرد لیزر و افزایش بازده آن، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاییده و نیز ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه امواج استوکس پیش‎رونده و پس‎رونده مورد بررسی قرارگرفته است. منبع دمش، یک لیزر دیودی در طول موج nm 975 می‎باشد که بیشینه توان kW 3 را به قسمت غلاف داخلی فیبر تزریق می‎کند و نتیجه آن تولید سیگنال لیزری با قله nm 1085 و پهنای باند nm 01/0 است. نتایج این پژوهش نظری نشان می‎دهند که رفع اثر مخرب رامان به کمک فیبرهای اپتیکی با میدان مدی بزرگ (µm 25) و غلظت آلاییدگی کمتر (3-m 1025×5/2) با کاهش ضریب بازتاب آینه خروجی (4 %) در طول‎های کوتاه‎تر (m 10) امکان‎پذیر است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عوامل مؤثر بر توان آستانه‎ پراکندگی القایی بریلویین در لیزرهای فیبر نوری پرتوان

:در این مقاله، یک لیزر فیبر نوری دوغلافی آلاییده به ایتربیم در بستر سیلیکا با در نظر گرفتن پدیده غیرخطی پراکندگی القایی بریلویین در رژیم توان‎های بالا مدل‎سازی شده است. به‌منظور بهبود عملکرد و افزایش بازده لیزر، تأثیر پارامترهای مختلف کاواک شامل طول محیط بهره، قطر مغزی فیبر، غلظت مواد آلاینده و ضریب بازتاب آینه خروجی بر توان آستانه بریلویین موردبررسی قرارگرفته است.

متن کامل

افزایش دقت حسگر حرارتی توزیعی فیبر نوری با استفاده از پراکندگی القایی رامان

در این پایان نامه به منظور افزایش دقت سیستم حسگری توزیعی فیبر نوری با استفاده از اثر پراکندگی القایی رامان، روش دی کانولوشن به کار گرفته شده است. سیستم حسگر شامل یک لیزر پالسی در حد میکروثانیه و یک پمپ پس رونده می باشد . مدل را به گونه ای طراحی کرده ایم که از لیزرهای تجاری معمولی که در دستگاه های otdr استفاده می شود، استفاده کنیم تا لزومی به استفاده از لیزرهای با پالسهای نازک و توان بالا نباشد....

بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار)

در این مقاله، به بررسی تجربی اثر خنک‎سازی محیط بهره بر عملکرد لیزر فیبری و پارامترهای مختلف آن شامل توان خروجی، بازده، طول‎موج مرکزی و نیز پهنای باند طیفی پرداخته‌شده است. سامانه همدوس به کار گرفته‎شده، یک لیزر فیـبری دوغلافی Yb:silica موج پیوسته تک مد با بیشینه توان خروجی W 10 است که باریکه خروجی در قلــه nm 51/1082 با پهنـای طیفی nm 7/1 در دمای محیط را داراست. به‌منظور خنک‎سازی لیزر، محیط بهر...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر رابطه پاشندگی در پراکندگی القایی رامان برای فیبر بلور فوتونی

هدف از انجام این پایان نامه، بررسی عوامل موثر بر پاشندگی در پراکندگی القایی رامان برای فیبر بلور فوتونی است. پراکندگی القایی رامان، ابزاری برای مطالعه سطوح انرژی ارتعاشی مولکول ها و ارتعاشات شبکه در بلور می باشد. وقتی یک پرتو لیزر قوی درون مولکول منتشر می شود، مدهای درون مولکول به ارتعاش در می آیند. بر هم کنش غیرخطی امواج و ماده ناشی از پذیرفتاری رامان مرتبه سوم می باشد. پذیرفتاری رامان (پاسخ غ...

15 صفحه اول

بررسی اثر دما بر عملکرد لیزرهای فیبری ( مریم ایلچی، پرویز پروین، امین بابازاده، احمد کامکار)

در این مقاله، به بررسی تجربی اثر خنک‎سازی محیط بهره بر عملکرد لیزر فیبری و پارامترهای مختلف آن شامل توان خروجی، بازده، طول‎موج مرکزی و نیز پهنای باند طیفی پرداخته شده است. سامانه همدوس به کار گرفته‎شده، یک لیزر فیـبری دوغلافی yb:silica موج پیوسته تک مد با بیشینه توان خروجی w 10 است که باریکه خروجی در قلــه nm 51/1082 با پهنـای طیفی nm 7/1 در دمای محیط را داراست. به منظور خنک‎سازی لیزر، محیط بهر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 9  شماره 33

صفحات  1- 10

تاریخ انتشار 2018-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021