پنجاه سال نوآوری در نقد هنر تجسمی ایران: نقدی بر کتاب نود سال نوآوری در هنر تجسمی ایران ـ جلد اول

نویسنده

  • افراسیابی, هما
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

نگاهی به تاریخ روی دادهای اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران نشان می دهد که رخ دادهای بزرگ اجتماعی تاثیری مثبت یا منفی بر نقش های زنان دارد و نقش های ناپویا را به جنبش درآورده و زنان بیش ترین تاثیر مثبت را از روی دادهای یادشده پذیرفته اند. در ایران چندین پدیده بر پویایی نقش زنان تاثیر داشته است: دگرگونی هایی هم چون نوگرایی (مدرنیزاسیون) با سویه های خوش آیند و ناخوش آیند آن از دو سده پیش تا کنون و آ...

متن کامل

جایگاه زن در هنر تجسمی امروز ایران

نگاهی به تاریخ روی دادهای اجتماعی، سیاسی، و فرهنگی ایران نشان می دهد که رخ دادهای بزرگ اجتماعی تاثیری مثبت یا منفی بر نقش های زنان دارد و نقش های ناپویا را به جنبش درآورده و زنان بیش ترین تاثیر مثبت را از روی دادهای یادشده پذیرفته اند. در ایران چندین پدیده بر پویایی نقش زنان تاثیر داشته است: دگرگونی هایی هم چون نوگرایی (مدرنیزاسیون) با سویه های خوش آیند و ناخوش آیند آن از دو سده پیش تا کنون و آ...

متن کامل

سنت و تجدد در هنر ایران باتکیه بر هنرهای تجسمی

یکی از ابعاد تبلور مدرنیزاسیون در ا  یران حیطه ی هنرهای‌تجسمی است که استفاده گزینشی بدون در نظر گرفتن پایه‌های تعقل و تفکر اندیشه غربی و مدرنیته از وجوه بارز آن است، جهت روشن شدن مفاهیم متعددی که از تجدد و سنت در حوزه اندیشه مطرح است لزوم بررسی دقیق تر و جامع تر از سنت بسیار ضروری است، تا با آگاهی بیشتر از ساختارسنت در فرهنگ خودی و تفاوت آن در فرهنگ غرب به شناخت دقیق تری از آن نائل شد. بخش اول ...

متن کامل

معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی

Art criticism, defined as informed dialogue about the work of art, and an attempt to elucidate its meaning, is an activity based on principles, methodologies, procedures and theoretical frameworks which altogether make the practice of criticism possible. There are various, and mainly subjective, approaches to the art criticism practice. This variety makes it remarkably difficult to elicit and d...

متن کامل

معرفی الگوهایی برای آموزش دانشگاهی نقد هنر تجسمی

تنوع روش های موفق نقد عملی بسیار و استخراج الگویی یگانه برای تدریس آن، هدفی دست نیافتنی است؛ اما متخصصان آموزش باوجود اختلاف نظر در ماهیت و چگونگی تدریس نقد هنر، تلا ش های ارزنده ای برای روش مند کردن آن انجام داده اند. از الگوهای آموزش نقد هنر نمونه های چندانی در کشور ما معرفی نشده اند. این مقاله چهار نمونه از الگوهای جهانی آموزش نقد هنر را بررسی می کند. پرسش اصلی آن این است که چه الگوهای منسجم...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 3  شماره None

صفحات  61- 72

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023