پژوهش کیفی

نویسنده

چکیده

یکی از مشکلات پژوهش در مقوله ی سازمان و مدیریت ناسازگاری موضوع تحلیل و ابزار تحلیل است. سال هاست محققان این رشته با استفاده از ابزارهای تحقیقی که خاص علوم طبیعی است به سراغ مسائل انسانی و سازمانی آمده و کوشیده اند تا این دو ناساز را همساز کنند که در این امر توفیق حاصل نگردیده است. در این مقاله تلاش شده تا پژوهش کیفی به عنوان رویکردی مناسب تحقیق در مسائل سازمان و مدیریت معرفی و ویژگی های آن تشریح شود. ماهیت و سرشت پژوهش های کیفی، شیوه های گردآوری اطلاعات در این نوع پژوهش ها، دسته بندی پژوهش های کیفی و برخی مشکلات آنها محورهای اصلی بحث در این مقاله را تشکیل می دهد. امید است طرح این موضوع آغازی باشد برای بحث های اساسی تر در زمینه پژوهش های سازمانی و مدیریت.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش پژوهش کیفی

دستاوردهای شگفت انگیز روش پژوهش علمی زیست جهان انسان را در مدت نسبتاً کوتاهی به طور بنیادی دگرگون ساخت، دشواری‌های زندگی سنتی و راه حل آنها جای خود ر...

متن کامل

معیارهای ویژه‌ی ارزیابی پژوهش کیفی

چکیده قضاوت درباره‌ی درستی فرایند پژوهش و کیفیت محصول نهایی، در پژوهش‌های کیفی، مستلزم معیارهای ارزیابی کاملاً متفاوتی است. پژوهشگران کیفی به معیارهای ارزیابی آثار پژوهشگران کمّی معترض‌اند و آنها را رد می‌کنند. پژوهشگران کیفی معیارهای بدیلی را تدوین کرده‌اند که با اهداف پژوهش آنان متناسب است. مقاله‌ی حاضر به کاوش در معیارهای بدیلی که برای پژوهشگران کیفی مطرح شده‌اند پرداخته، نشان می‌دهد که با وج...

متن کامل

اعتیاد از نگاه نوجوانان: یک پژوهش کیفی

Abstract Objectives: The aim of this qualitative project was to ascertain the adolescents’ perspectives re-garding health and addiction. Method: 41 adolescents from Tehran (22 males, 19 females) between 11 and 19 years of age were evaluated by way of open and semi-structured interviews. These subjects were selected by sampl-ing based on the project objectives. The interviews with the subjects w...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 20

صفحات  17- 28

تاریخ انتشار 1999-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023