پیاده سازی و استمرار ساخت ناب با استفاده از شبیه سازی پیشامد گسسته

نویسندگان

  • سید روح الله قرشی گروه مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
  • شاهین دبیریان گروه مهندسی معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران.
چکیده

صنعت ساخت از لحاظ حجم سرمایه و تعداد نیروی انسانی درگیر،از جمله مهم ترین صنایع هر کشور محسوب می گردد . با توجه به اهمیت صنعت ساخت در توسعه زیر ساخت های یک کشور، رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضا در جامعه و نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه ها، ضرورت ایجاد تحول در شیوه های مدیریتی موجود بیشتر احساس می شود. محققین صنعت ساخت روش های بسیاری را برای مدیریت پروژه های عمرانی معرفی نموده اند. یکی از این روش ها ساخت ناب می باشد، که از یک تئوری موفق در تولید به نام تولید ناب الهام گرفته شده است. اساس این تئوری بر پایه ی حذف یا به حداقل رساندن اتلاف در تمامی فاز های پروژه می باشد. یکی از مفاهیم اصلی تئوری ساخت ناب تعقیب کمال نام دارد؛ بدین معنی که تلاش برای کاهش اتلاف در تمامی مراحل ساخت حدی نداشته و بهبود به وجود آمده از طریق پیاده سازی اصول ناب همواره باید حفظ و ارتقاء یابد. هدف اصلی این مقاله کاربرد تفکر ناب در یکی از حوزه های ساخت در قالب مطالعه ی موردی می باشد. از دیگر اهداف می توان به استمرارِ بهبودِ حاصل از به کارگیری این تئوری از طریق اصل تعقیب کمال اشاره نمود. برای تحقق این اهداف و بررسی نتایج از شبیه سازی پیشامد گسسته برای ساخت مدل چرخه فعالیت مورد بررسی، استفاده گردیده است. مورد مطالعه در این پژوهش فرآیند فوم بتن ریزی در فاز اجرا می باشد. داده های مورد نیاز برای ساخت مدل شبیه سازی از طریق تکنیک مطالعه کار و زمان جمع آوری شده است. نتایج اولیه، نشان دهنده پتانسیل بالای چرخه های ساخت جهت ناب سازی می باشد. نتایج حاصل از اعمال اصول ناب نشان دهنده ی افزایش کارایی چرخه ی فوم بتن ریزی تا 15 درصد و کاهش زمان تا 36 درصد می باشد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بهبود زمان انتظار بیماران مراجعه کننده به اورژانس با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد

مقدمه: بسیاری از پروژه های شبیه سازی در بیمارستان ها و ابتدا در بخش های اورژانس با هدف افزایش بهره وری، اجرا شدند. اولین مسأله در زمینه کیفیت خدمات و حقوق بیمار«زمان انتظار» است. هدف این مطالعه کاهش زمان انتظار بیماران، زمان سنجی خدمات یک مرکز اورژانس، مدل سازی و بهبود آن با استفاده از شبیه سازی گسسته پیشامد است. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی بر روی 150 بیمار م...

متن کامل

بهینه سازی همزمان چند هدفه فرایند دادرسی کیفری به کمک شبیه سازی کآمپیوتری گسسته- پیشامد و طراحی آزمایش ها

تجزیه و تحلیل سیستم‌های پیچیدة خدماتی با درنظرگرفتن الگوهای تصادفی آن‌ها به کمک روش‌های مدل‌سازی ریاضی بسیار پیچیده یا احتمالاً ناممکن است؛ بنابراین مشاهده می‌شود راهکارهای بهبود بیشتر متکی بر استفاده از تجربیات خبرگان فن و تحلیل‌های توصیفی است. در مقالة حاضر، با بهره‌گیری از رویکرد شبیه‌سازی کامپیوتری گسسته- پیشامد، نظام دادرسی کیفری در دادگاهی برگزیده در کشورمان تجزیه و تحلیل کمّی شد و در آن با...

متن کامل

پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

در این مقاله، به معرفی تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان جزء کلیدی بسیاری از الگوریتمهای پرکاربرد می‌پردازیم. الگوریتمهایی که به حل مسائلی منتهی می‌شوند که حل آنها روی یک کامپیوتر کلاسیک، سخت و گاهی غیرعملی است. تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان کلیدی برای تخمین فاز کوانتومی مطرح می‌گردد. هدف ما در این مقاله پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب است. یافتن دوره تناوب از جمله مسائلی است که حل آن روی یک ک...

متن کامل

پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب با استفاده از شبیه سازی تبدیل فوریه کوانتومی

در این مقاله، به معرفی تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان جزء کلیدی بسیاری از الگوریتمهای پرکاربرد می‌پردازیم. الگوریتمهایی که به حل مسائلی منتهی می‌شوند که حل آنها روی یک کامپیوتر کلاسیک، سخت و گاهی غیرعملی است. تبدیل فوریه کوانتومی به عنوان کلیدی برای تخمین فاز کوانتومی مطرح می‌گردد. هدف ما در این مقاله پیاده سازی الگوریتم یافتن دوره تناوب است. یافتن دوره تناوب از جمله مسائلی است که حل آن روی یک ک...

متن کامل

شبیه سازی مخازن شکافدار با استفاده از مدل ترک گسسته

در این مقاله یک نرم افزار با استفاده از مدل ترک گسسته1 برای شبیه سازی مخازن ترکدار توسعه داده شده است مدل ترک گسسته بر خلاف مدل تخلخل دو گانه که توزیع شکافها در آن بسیار ساده سازی شده است قادر است توزیع شکافها را مطابق با واقعیات مخزن شبیه سازی کند. در این شبیه سازی از گرید های نا منظم استفاده شده است و ترکها بر روی اضلاع گریدها و منطبق بر آنها در نظر گرفته شده اند استفاده از این روش گرید بندی ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 4

صفحات  93- 111

تاریخ انتشار 2019-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021