پیش بینی ابعاد خشونت بر اساس راهبردهای مقابله ای در زنان قربانی خشونت خانگی

نویسندگان

  • صبوری, سمیرا کارشناس ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
چکیده

The family is first social institute and one of its important social pathology is domestic violence. The main objective of this research was to predicting dimensions of domestic violence upon coping strategies domestically women victim. This research was correlational studies. With multistage random sampling 114 married women who reported domestic violence in their files were selected. Participants answered to three questionnaires: Lazarous test, Domestic Violence Questionnaire. The results showed that coping strategies such as escape and avoidance, responsibility have negative correlation with physical violence, while planned problem solving had a meaningful positive correlation with physical violence. Escape and avoidance variables as well as social support had meaningful positive correlations with psychological violence, while responsibility had a negative correlation with it. Data analysis showed that in general, there is significant correlation between the coping strategies with women who reported domestic violence and it could predict domestic violence based on coping strategies.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

باورهای فراشناختی و انواع خشونت خانگی در زنان قربانی

مقدمه: خشونت و بدرفتاری از رایج ترین جرائم اجتماعی جهان امروز است. تحقیقات نشان داده اند اولین احساسی که قربانیان جنایت پس از تهاجم تجربه می کنند درماندگی است و افسردگی و نگرانی بعدا بروز می کند(احمدی و همکاران، 1385). هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین باورهای فراشناختی با انواع خشونت خانگی در زنان قربانی شهر اردبیل می باشد. روش: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آمار ی پژوهش کلیه زنان مت...

متن کامل

پیش بینی خطرپذیری نوجوانان بر اساس مواجهه آنها با خشونت خانگی در نوجوانان خرمآباد

مقدمه: طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان در جهان شاهد خشونت فیزیکی یا تهدید به اعمال آن توسط والدین خود نسبت به یکدیگر هستند. بر اساس مطالعات قبلی مواجهه کودکان و نوجوانان با خشونت خانگی، با گرایش به رفتارهای برون‌گرایانه و ضداجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز مرتبط است. هدف مقاله حاضر پیش‌بینی خطرپذیری در نوجوانان شهر خرم‌آباد از طریق مواجهه با خشونت خانگی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی...

متن کامل

پیش بینی خطرپذیری نوجوانان بر اساس مواجهه آنها با خشونت خانگی در نوجوانان خرمآباد

مقدمه: طیف وسیعی از کودکان و نوجوانان در جهان شاهد خشونت فیزیکی یا تهدید به اعمال آن توسط والدین خود نسبت به یکدیگر هستند. بر اساس مطالعات قبلی مواجهه کودکان و نوجوانان با خشونت خانگی، با گرایش به رفتارهای برون‌گرایانه و ضداجتماعی و ارتکاب رفتارهای خشونت‌آمیز مرتبط است. هدف مقاله حاضر پیش‌بینی خطرپذیری در نوجوانان شهر خرم‌آباد از طریق مواجهه با خشونت خانگی است. روش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی...

متن کامل

تأثیر مقابله درمانگری بر میزان افسردگی و ناامیدی زنان قربانی خشونت خانگی

زندگی زناشویی یکی از جهانی ترین نهادهای بشری است که از دو فرد با خصایص متفاوت تشکیل شده است . همین امر باعث می شود که بسیاری از زوج ها دچار تعارض و خشونت گردند به طوری که خشونت خانگی در حال تبدیل به مسئله ی دلهره آوری شده است و زنان بطور آشکار و پنهان اشکال عمده ی آزار در شبکه ارتباطی خانواده را تجربه می کنند . خشونت خانگی علاوه بر آسیب های جسمی منجر به علائم روان شناختی همچون افسردگی و عزت نف...

15 صفحه اول

نقش تجربه خشونت خانگی در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس مردان خشونت گرا

زمینه و هدف: پژوهش حاضر بر مردان خشونت گرا به عنوان نقطه بررسی و مداخله  جهت متوقف کردن انتقال بین نسلی خشونت تاکید دارد و با هدف بررسی نقش تجربه خشونت خانگی در کودکی در پیش بینی افسردگی، اضطراب و استرس خشونت گرایان انجام شده است. روش بررسی: مطالعه حاضر به صورت توصیفی از نوع مقطعی است که در آن 45 آزمودنی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند در یک دوره 4 ماهه انتخاب شدند. این مردان با توجه به مرا...

متن کامل

خشونت خانگی و ابعاد بهداشت باروری در زنان: مرور سیستماتیک

Background and purpose: Violence is one of the main aspects of gender inequality that is a major barrier to achieving the goals of global reproductive health. It is directly associated with women's access to health care and health outcomes. In a systematic review, we aimed to investigate the articles on the relationship between intimate partner violence and women's reproductive health. Materia...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 1  شماره None

صفحات  1- 13

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021