پیش بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان بنه هیجانی سازش نایافته مادران

نویسنده

  • مقتدر, لیلا گروه روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دنشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران
چکیده مقاله:

زمینه و هدف: آسیب شنوایی از جمله نا­توانی­ هایی است که می­ تواند منجر به کاهش سلامت روانی مادران و در نتیجه اختلالات رفتاری در کودک شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین پیش­ بینی اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی بر مبنای روان­­ بنه­ های هیجانی سازش­ نا­یافته مادران انجام شد. روش: پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل تمامی مادران کودکان با آسیب شنوایی شهرستان رشت در سال 1396 بودند که به کلینیک ناشنوایی پژواک شهرستان رشت رجوع کرده بودند. نمونه مورد مطالعه شامل 140 نفر از این مادران بود که با روش نمونه ­گیری هدفمند انتخاب و به پرسشنامه ­های اختلالات رفتاری (آیبرگ، 1978) و روان­ بنه­ های سازش­ نایافته (یانگ، 1998) پاسخ دادند. داده­ ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چند­گانه همزمان تحلیل شد. یافته ­ها: نتایج نشان داد بین روان ­بنه­ های سازش ­نا­­یافته مادر و اختلالات رفتاری کودکان با آسیب شنوایی رابطه مثبت و معنی­داری وجود دارد (0/01>P). همچنین روان­ بنه­ های خودگردانی، گوش­ به ­زنگی، و محدودیت مختل در مادران توانستند اختلال رفتاری کودک را پیش ­بینی کنند. در این میان روان­ بنه­ گوش­ به­ زنگی (01/0>P ،76/2t=   ،253/0=B) بیش از روان­ بنه­ های دیگر عامل پیش ­بینی­ کننده معنادار اختلال ­رفتاری است. نتیجه­ گیری: اصلاح روان­ بنه­ های هیجانی مادران و در نتیجه ارتباط مؤثر با کودک با آسیب شنوایی می ­تواند موجبات کاهش اختلالات رفتاری و در نتیجه بهبود سلامت روانی آنها را فراهم آورد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقشِ روان­بنه‌های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه‌های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش‌آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس‌های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه‌های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

بررسی مقایسه‌ای حمایت اجتماعی ادراک شده و سلامت روان مادران کودکان با و بدون آسیب شنوایی

Studies showed that Families of children with hearing-impairment, especially mothers, face with more physical and psychological problems. The purpose of this study is the comparison of perceived social support and mental health of mothers of children with and without hearing-impairment. The sample of this study included 100 mothers in Babol city that were selected by cluster sampling method. Da...

متن کامل

اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش دبستانی محروم از پدر

مقدمه: هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش رفتاری مادران بر مشکلات هیجانی و رفتاری کودکان پیش‌دبستانی محروم از پدر بود. روش‌کار: در این کارآزمایی بالینی با روش نمونه‌گیری هدفمند، از مادران مراجعه‌کننده به انجمن مددکاری امام زمان (عج) اصفهان در سال 1389 که دارای کودکان 4 تا 6 ساله‌ی بدون پدر بودند، خواسته شد تا به پرسش‌نامه‌ی توانایی و مشکلات (فرم والدین)، چک‌لیست علایم روانی 90 آیتمی و پرسش‌نام...

متن کامل

اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی

هدف: هدف این تحقیق بررسی اثربخشی آموزش نمایش خلاق بر اختلالات رفتاری و هوش هیجانی کودکان پیش دبستانی بود. روش: روش پژوهش به صورت نیمه آزمایشی، از نوع پیش‌آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و آزمایش بوده و نمونه پژوهش شامل 30 نفر از کودکان مراکز پیش دبستانی منطقه 8 شهر تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 که به طور تصادفی به دو گروه آزمایشی (15 نفر) و کنترل (15 نف...

متن کامل

نقش روان بنه های سازش نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت نقش روان­بنه های سازش­نایافته اولیه در اختلال های روانی، در پژوهش همبستگی حاضر نقش روان­ بنه های سازش ­نایافته اولیه در تبیین اضطراب اجتماعی نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. روش: 384  دانش آموز از مدارس شهر رشت که به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده بودند، از طریق مقیاس های اضطراب اجتماعی (لاجرسا و لوپز، 1998) و روان­ بنه های سازش­نایافته اولیه (یانگ، 2005) مورد ار...

متن کامل

مطالعه تحلیلی طرح‌واره‌های سازش نایافته اولیه در کودکان آزاردیده

زمینه و هدف: فرآیند تحول کودک تابع تأثیر متقابل عوامل زیستی، روان ­شناختی و اجتماعی است و خانواده نقش بسیار اساسی را در این زمینه ایفا می‌کند. مطالعه پیشینه پژوهشی نشان می­دهد که کودکان بیشتر از هرجایی در میان خانواده در معرض خطر خشونت و بدرفتاری قرار می­ گیرند و این آسیب­ های جسمی، جنسی، روانی و غفلت که به کودک وارد می­شود وی را ازنظر روانی آشفته می­ کند و باعث ایجاد طرح‌واره‌ها و تفکرات غیرمن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 3

صفحات  93- 101

تاریخ انتشار 2018-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023