پیش بینی افت تحصیلی بر اساس میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و احساس ارزش شخصی

نویسنده

چکیده مقاله:

Purpose: The aim of the present study was to examine the relationship between the extent of using virtual social netorks, self-worth, and educational downfall in girl student of the non-profit middle schools in city of Gorgan. Methods: For this study, descriptive and corelational methodology was used. Statistical population included all girl students in the nonprofil middle school of Gorgan city, totalling1243 people in 2016. Cluster random sampling was used to select 293 for the sample size. Virtual social netorks (2015), Rozanberg Self  Respect (1963), and Kavvosi Educational Downfall Questionnaire were used for data collection. For data analysis, peareson correlation and multiple correlation were utilized. Results: The results of the present study demonstrated that there is a significant negative relationship between the extent of using virtual social network and self-respect, and between the extent of using virtual social network and educational downfall. Considering that significance level is smaller than 0/5, there is a significant negative relatioship between self-respect and educational downfall and this hypothesis is confirmed. Moreover , it can be said with 90 percent of certainty that self-respect and the extent of using virtual social netorks can predict students' educational downfall. Conclusion: Schools and families can use better quantitative and qualitative managment of the use of virtual social networks in improving the sense of children's sense of self-worth and decrease their educational decline effectively.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف در نوجوانان

چکیدهمقدمه: اینترنت دنیای مجازی است که به افراد فرصت تجربه شکل خاصی از روابط اجتماعی را میدهد که در آن افراد حضور اجتماعی واقعی ندارند. بنابراین با توجه به اهمیت آسیب‌شناسی فضای مجازی در توسعه جوامع، در جامعه ما نیز در سال‌های اخیر به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات توجه زیادی شده است. تحقیق پیش رو با هدف پیش‌بینی میزان استفاده از شبکه‌های مجازی بر اساس سازگاری اجتماعی و کنترل عواطف در نوجوانان انجا...

متن کامل

رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان

هدف پژوهش حاضر رابطه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی با احساس تنهایی و خیانت زناشویی در دانشجویان است. روش تحقیق توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانشجویان متأهل دانشگاه پیام نور کرمان می باشد که تعداد 100 نفر از آن ها از طریق جدول مورگان و به روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه احساس تنهایی آشر، هایمل ...

متن کامل

پیش بینی روابط فرازناشویی بر اساس هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه های مجازی اجتماعی با نقش تعدیل کنندگی جنسیت

روابط فرا زناشویی تأثرات ویرانگری بر خانواده می‌گذارد، پژوهشگران بهره‌گیری نابجا از شبکه‌های مجازی، هوش معنوی و اخلاقی پایین و نبود رضایت زناشویی را در گسترش آن برجسته می‌دانند. این پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی گر جنسیت در رابطۀ هوش معنوی، هوش اخلاقی، رضایت زناشویی و استفاده از شبکه‌های مجازی با روابط فرا زناشویی به انجام رسیده است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است و جامعۀ آماری دربرگیرنده افراد ...

متن کامل

تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گناباد

Introduction: Social networks are the most important means of communication in the societies as well as in the world, so the use of virtual social networks among students is important. The purpose of this study was to evaluate the use of virtual social networks among students in Gonabad University of Medical Sciences. Methods: In this descriptive study, 277 students were randomly selected fr...

متن کامل

پیش بینی اعتیاد به شبکه های اجتماعی براساس احساس تنهایی و عزت نفس در دانشجویان دختر

 با توجه به علاقۀ گستردۀ دانشجویان به شبکه‌های اجتماعی، بررسی ویژگی‌های کاربران به‌منزلۀ پیشایندهای اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی اهمیت ویژه‌ای دارد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش احساس تنهایی و عزت نفس در پیش‌بینی اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی در دانشجویان دختر است. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی است. نمونه‌ای به تعداد 335 دانشجوی دختر با استفاده از روش نمونه‌برداری خوشه‏ای مرحله‌ای انتخاب شدند و به وسیل...

متن کامل

پیش بینی عضویت در شبکه های مجازی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان بر اساس سبک های فرزندپروری و سازگاری

چکیده هدف: هدف پژوهش تعیین سهم سبک­های فرزندپروری و سازگاری اجتماعی در پیش بینی عضویت دانش آموزان پیش دانشگاهی در شبکه های اجتماعی و رابطه عضویت در شبکه ها با عملکرد تحصیلی آن ها بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری 350 پسر پیش دانشگاهی شهرستان بیرجند بود که از دبیرستان تیزهوشان بیرجند 80 نفر به صورت تمام شمار و از جامعه 270 نفری مشغول به تحصیل در 8 دبیرستان عادی به روش نمونه­گیری تصادفی خ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 15  شماره 62

صفحات  189- 206

تاریخ انتشار 2017-11

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023