چالش‌های اثرگذار بر طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه کارمندان و مدیران بیمارستان‌های استان تهران

نویسندگان

  • بهمنی, اکبر استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
  • فرهانیان, علی کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، شیراز، ایران
چکیده

Background: Today, the health system in Iran is struggling with many challenges. Therefore, this study aimed to analyze the challenges affecting the health system development plan from the perspective of hospital managers and employees in Tehran province. Methods: The present study was applied in terms of the purpose, and in terms of data collection method, was survey. The statistical population in this study included Tehran province hospital employees and managers. The sample size according to community sampling formula was 384, using cluster sampling. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. The validity of the questionnaire was confirmed using convergent validity. In analyzing data, single-sample t-test for checking the status of variables, confirmatory factor analysis, and also structural equation modeling method for measuring the fit of the research model and examining hypotheses using SPSS 22 and Amos 22 software. Results: The findings of the study indicate that educational factors with a regression coefficient of 5.18, service quality with a regression coefficient of 6.93, financial support with a regression coefficient of 3.35 and communication clarity with a 1.49 regression coefficient on health promotion plan, at 95 % confidence level, have a significant effect. Conclusion: The results show that training, The quality of services, financial support, and clarity of communication are the key factors in solving the challenges in the development of the health system in hospitals and treatment centers.  

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان‌های دانشگاهی استان یزد در سال 1394

Background: To evaluate the performance of a program, it is necessary that human resources involved in the implementation evaluate the program as the main sources of information. Therefore, this study aimed to evaluate the performance of health care system reform plan in Yazd province from the perspective of university hospital executives. Method: This was a cross-sectional study in which al...

متن کامل

بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد در سال ۱۳۹۴

زمینه و هدف: جهت ارزیابی عملکرد هر برنامه لازم است نیروی انسانی دخیل در اجرا به عنوان یکی از اصلی ترین منابع اطلاعاتی، برنامه را مورد ارزیابی قرار دهند. بنابراین، این مطالعه با هدف بررسی عملکرد طرح تحول نظام سلامت از دیدگاه مدیران اجرایی بیمارستان های دانشگاهی استان یزد انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی- مقطعی است. جامعه آماری شامل تمام مدیران ارشد بیمارستان های دانشگاهی استان یزد ب...

متن کامل

روند شکایات بیماران در یکی از بیمارستانهای دولتی کشور قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت

Background: Patient complaints from the healthcare system can be helpful to respond patients’ needs using identifying the weaknesses. In this study, the complaints trend of patients has been investigated before and after healthcare system reform progress in a public hospital.   Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out to assess trend of patient's complaints in tw...

متن کامل

تأثیر اجرای طرح تحول نظام سلامت بر پرداخت از جیب بیماران در بیمارستانهای دولتی منتخب شهر اصفهان

زمینه: تأمین عادلانه منابع مالی، در نظام های سلامت به معنی آن است که خطراتی که خانوار به دلیل هزینه های مربوط به نظام سلامت با آن مواجه می شود، برحسب توان پرداخت آنها توزیع شود تا خطر خود بیماری. یک نظام با تأمین مالی عادلانه، از حفاظت همه افراد از نظر مالی، اطمینان حاصل می نماید. افزایش تصاعدی هزینه‌های بخش سلامت در کشور باعث افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد. اولین بسته خدمتی در طرح تحول نظام...

متن کامل

بررسی تبعیض درک شده از اجرای طرح تحول نظام سلامت در کارمندان سازمان‌های آموزشی شهر رفسنجان در سال 1394

مقدمه: پس از امنیت دومین نیاز انسان‌ها سلامت است و طرح تحول نظام سلامت، برنامه‌ای به منظور بهبود خدمات حوزه سلامت به شمار می‌رود. هدف مطالعه حاضر، بررسی پیامدهای اجتماعی اجرای طرح تحول نظام سلامت در رفسنجان با تأکید بر احساس تبعیض در بین کارمندان سازمان‌های آموزشی این شهر بود. روش‌ها: در این مطالعه مقطعی و توصیفی- تحلیلی‌، 362 نفر از کارمندان سازمان‌های آموزشی به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای- تص...

متن کامل

تببین تجارب پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت

مقدمه: توجه جهانی به موضوع سلامت سبب شده است که دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، راهبردهایی را جهت اصلاح و بهبود نظام سلامت خود اتخاذ نمایند. کشور ایران نیز در سال‌های اخیر طرح تحول نظام سلامت را آغاز نموده است. هدف این مطالعه تبیین تجربیات پرستاران از اجرای طرح تحول نظام سلامت است. روش کار: این پژوهش از نوع کیفی و به روش پدیدار شناسی انجام و نمونه گیری آن به شکل هدفمند صورت پذیر...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 3  شماره 1

صفحات  80- 89

تاریخ انتشار 2018-06

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022