چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی

نویسندگان

چکیده مقاله:

هدف: در این مقاله تلاش شده است چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی شناسایی و در مرحله بعد اولویت‌بندی گردند. روش‌شناسی:روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ ‌آماری پژوهش اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی بودند (100 نفر). با استفاده از روش نمونه‌گیری سرشماری هدفمند در مجموع 50 متخصص در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته‌ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پایایی آن با روش تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی بررسی گردید و تمامی عوامل شناسایی‌شده به غیر از عامل استراتژی مورد تأیید قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از آزمون فریدمن در سطح معنی‌داری 05/0p≤ استفاده شد. یافته‌ها:یافته‌های پژوهش نشان داد، 5 چالش در استقرار موفقیت‌آمیز شش سیگما در سازمان‌های ورزشی نقش دارند. این چالش‌ها تحت عناوین مدیریت و رهبری، مدیریت فرایند، توانمندی منابع انسانی، کار تیمی و کنترل کیفیت نام‌گذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر نقش ویژه مدیریت و رهبری را به‌عنوان مهم‌ترین عامل در استقرار شش سیگما در سازمان‌های وزرشی تأیید و بیان می‌کند. نتیجه‌گیری:حمایت مدیریت ارشد، در انجام امور سازمان، توانمندسازی کارکنان در اجرای شش سیگما، حمایت از کار تیمی و نهادینه کردن آن در فرهنگ‌سازمانی و تشکیل حلقه‌های کنترل کیفیت در برطرف نمودن چالش‌های استقرار شش سیگما در سازمان‌های ورزشی حائز اهمیت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چالش های استقرار شش سیگما در سازمان های ورزشی

هدف: در این مقاله تلاش شده است چالش های استقرار شش سیگما در سازمان های ورزشی شناسایی و در مرحله بعد اولویت بندی گردند. روش شناسی:روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. جامعۀ آماری پژوهش اعضای هیأت علمی مدیریت ورزشی بودند (100 نفر). با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری هدفمند در مجموع 50 متخصص در پژوهش شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامۀ محقق ساخته ای با مقیاس پنج ارزشی لیکرت بود که روایی و پای...

متن کامل

عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی یک عامل مهم و اساسی در اجرای فنون بهبود کیفیت از جمله شش سیگما است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که به صورت مطالعه موردی و کمی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1634n=) تشکیل دادند. 110 نف...

متن کامل

عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

زمینه و هدف: فرهنگ سازمانی یک عامل مهم و اساسی در اجرای فنون بهبود کیفیت از جمله شش سیگما است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل فرهنگی مؤثر بر استقرار شش سیگما در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان بود. روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی و از نوع مقطعی است که به صورت مطالعه موردی و کمی انجام پذیرفت. جامعه پژوهش را کارکنان بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمان (1634n=) تشکیل دادند. 110 نفر ...

متن کامل

بهره گیری از روش شبیه سازی در شش سیگما

شش سیگما رویکردی برای افزایش کیفیت و قابلیت فرآیند است. در پژوهش حاضر بعد از بررسی مختصر گام های پیاده سازی روش شش سیگما، روش های شبیه سازی به طور کامل معرفی شده است. در انجام گام های متدولوژی شش سیگما گاهی به مشکلاتی بر می خوریم که شبیه سازی برای حل آن می تواند به ما کمک کند. از انواع مختلف روش های شبیه سازی، در این مقاله، روش شبیه سازی مونت کارلو که روشی بر پایه ی تولید اعداد تصادفی است انتخا...

متن کامل

نقش شش سیگما در بهبود کیفیت خدمات مؤسسات مراقبت بهداشتی

Introduction: Health Care organizations, because of their special nature of Medical Services, impossibility of assessment by customers, and increasing of patients and customer expectation, have to apply different management approach. In recent decade Six Sigma has been considered as systematic and powerful to improve service quality and cost saving. Six Sigma is a statistical and systematic app...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره 2

صفحات  111- 123

تاریخ انتشار 2016-03-08

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023