چالش های موجود نظام حقوقی ایران در نقض داده های شخصی و حریم خصوصی در فضای سایبر

نویسندگان

  • لیلا رئیسی گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)
چکیده مقاله:

حریم خصوصی اشخاص تحت تاثیر توسعه فناوری اطلاعات و بالطبع کاربردهای مختلف فضای سایبر قرار گرفته است و به دلیل تسهیل جستجو و تسریع دست­یابی به داده­ها، در صورت عدم ساماندهی صحیح فضای سایبر، حریم خصوصی و داده­های شخصی اشخاص می­تواند در این فضا مورد تهدید واقع گردد. لذا این امر دولت­ها را برآن می­دارد که با برپایی نظام حقوقی کارآمد از طریق اصلاح قوانین و مقررات داخلی موجود و وضع شیوه­های خاص برای ساماندهی وضعیت نوپدید، اقدام نمایند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در صدد است تا با واکاوی قوانین و مقررات به این مساله بپردازد که نظام حقوقی ایران در بازدارندگی از نقض حریم خصوصی و داده­های شخصی در فضای سایبر با چه چالش­هایی مواجه است؟ یافته­های حاصل از پژوهش حاکی از این است، اگر چه سیاستگذاران تقنینی- مقرراتی به صیانت از این حق شهروندان توجه داشته و نظام حقوقی ایران در این زمینه، دستاوردهای مثبتی را شاهد بوده اما با چالش­­هایی نیز در این زمینه روبرو می­باشد که رفع آن چالش­ها مستلزم وضع قوانین و مقررات پیشینی و پسینی بهینه و موثر متناسب با مقتضیات فضای سایبر است، بدون تردید این امر بدون تاثیرپذیری و در نظرگرفتن قواعد بین­المللی حقوق بشر و اقتباس از هنجارها و توصیه­های اسناد بین­المللی امکان­پذیر نیست. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رویکرد نظام های حقوقی نسبت به نقض حریم خصوصی اطلاعاتی در شبکه های اجتماعی مجازی

نقض حریم خصوصی اطلاعاتی اشخاص از مسائل حقوقی مهم شبکه های اجتماعی مجازی است. رویکرد نظام های مختلف حقوقی در برخورد با این موضوع و مسائل پیرامون آن مورد مطالعه ی پژوهش حاضر قرارگرفته؛ قواعد و راه حل های آن ها برای اعمال مسؤولیت مدنی نسبت به مصادیق مختلف این تخلّف بررسی شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حقوق مسؤولیت مدنی در اجتناب از رویارویی با اصول بنیادینی همانند آزادی بیان و آزادی اطلاعا...

متن کامل

کاربست قوانین و مقررات ارتباطی در صیانت از حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر

با پیدایش و توسعۀ فضای سایبر حمایت از حریم خصوصی شهروندان صرفاً با قواعد حقوق بشر سنتی امکان‌پذیر نیست. ازاین‌رو باید با توسعۀ قوانین و مقررات داخلی همراستا با قواعد بین‌المللی و اقدامات فراملی، و نیز با در نظر گرفتن فناوری و شیوه‌های نوپدید ارتباطی و الزامات زیست در فضای سایبر و همچنین توصیه‌ها و قواعد تدوینی سازمان‌هایی مانند اتحادیۀ بین‌المللی مخابرات و سازمان جهانی مالکیت فکری، از این حقوق م...

متن کامل

مبانی ممنوعیت نقض حریم خصوصی در حقوق ایران و آمریکا

با توجه به اینکه نظام حقوقی ایران منبعث از احکام فقهی است، مبانی حمایت از حریم خصوصی را می­توان در فقه اسلام جست و جو کرد. حق برحریم خصوصی در نظام اسلامی با مبانی مستحکمی از جمله لزوم رعایت کرامت انسانی و جلوگیری از عادی شدن و شیوع بدی‌ها و قواعدی از جمله قاعده احترام مال مردم، قاعده تسلیط، اصاله الصحه و اصاله الاباحه مورد حمایت قرار گرفته است تا فضای لازم جهت رشد و شکوفایی استعدادهای افراد را ...

متن کامل

حریم شخصی در فضای مجازی، با تکیه بر حقوق ایران

گسترش شبکه‌ی اینترنت دستیابی به اطلاعات در زمینه‌های مختلف را تسهیل کرده و مسلماً فواید زیادی به‌دنبال داشته است، ولی در عمل به‌عنوان وسیله‌یی برای نقض حریم شخصی نیز به‌کار رفته است. لذا کشورهای مختلف تدابیر گوناگونی برای حفظ حریم شخصی در فضای مجازی تدارک دیده‌اند.گسیختگی بررسی بسترهای مختلف برای صیانت از حریم شخصی در محیط مجازی ــ به‌ویژه از لحاظ حقوقی و قانونی ــ و نیز دامنه‌ی آن در تقابل با ح...

متن کامل

مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده ها در فقه امامیه و حقوق موضوعه

اهمیت مسئله‌ی نقض حریم خصوصی داده‌ها ناشی از توسعه‌ی فناوری و امکان بیشتر و خسارت‌بارتر نقض حریم است. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی داده‌ها، از پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به مسئولیت مدنی ناشی از نقض سایر انواع حریم خصوصی برخوردار است؛ زیرا در این نوع، بحث انتفاء موضوع و مرگ حریم خصوصی داده‌ها مطرح است. از سوی دیگر برخی معتقد به مالیت داشتن حریم خصوصی داده‌ها هستند. این دو مسئله مسیر مباحث را...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 84  شماره 110

صفحات  -

تاریخ انتشار 2020-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023