چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها

نویسندگان: ثبت نشده
چکیده مقاله:

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر مراحل چرخهی عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. در این تحقیق به منظور تعیین مراحل چرخه عمر شرکت از مدل دیکینسن2011 ) و برای محاسبه هزینه حقوق صاحبان سهام از مدل گوردون استفاده شده است. در این پژوهش نخست نمونه )آماری با استفاده از اطلاعات صورت جریان وجوه نقد(شامل جریان نقد فعالیت های عملیاتی، جریان نقد فعالیت هایسرمایه گذاری و جریان نقد فعالیت های تأمین مالی) به شرکتهای در مرحله رشد، بلوغ و افول تفکیک شده، سپسبا استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و آزمون مقایسه میانگین جوامع، فرضیه های پژوهش مورد بررسی و آزمون1393 نشان میدهد - قرار گرفتهاند. نتایج حاصل از بررسی 110 شرکت ( 990 سال- شرکت) طی دوره زمانی 1385که میزان هزینه حقوق صاحبان سهام در مراحل مختلف چرخهی عمر شرکت (رشد، بلوغ، افول) تفاوت معناداری باهم دارند. همچنین این نتایج نشان میدهد هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله افول در بالاترین سطح و در مرحلهبلوغ در پایین ترین سطح قرار دارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام

دراین تحقیق تاثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه حقوق صاحبان سهام مورد بررسی قرار گرفته است.نمونه تحقیق متشکل از113شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی1383تا1392به شیوه حذفی سیستماتیک انتخاب شد.نتایج آماری نشان داد که هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله ظهور چرخه عمر شرکت بیشترازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، هزینه حقوق صاحبان سهام در مرحله رشد چرخه عمر شرکت بیشتر ازمرحله رکودچرخه عمر شرکت، ...

بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ماهیت تئوری چرخه عمر شرکت نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری و تصمیمات تأمین مالی و راهبرد عملیاتی شرکت تا حد زیادی توسط متغیرهای مختلف و قابلیت‌های سازمانی شرکت (مراحل چرخه عمر) تحت تأثیر قرار می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای این هدف، 105 شرکت برای دوره 6 ساله مورد پژوهش در بازه زمانی 1388...

متن کامل

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت ها

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه چرخه عمر شرکت ها و نقدشوندگی سهام شرکت هاست . در این پژوهش تفکیک شرکت ها به مراحل رشد، بلوغ و افول با استفاده از چهار عنصر رشد فروش، مخارج سرمایه ای، نسبت سود تقسیمی و سن شرکت و با استفاده از روش آنتونی و رامش و بر طبق روش شناسی پارک و چن صورت گرفته و از معیار نرخ گردش به منزله معیار نقدشوندگی استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در این پژوهش در سه مرحله ان...

متن کامل

بررسی تأثیر چرخه عمر شرکت بر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران

در اکثر تصمیم‌های مدیریتی و مالی، هزینه سرمایه سهام عادی از عوامل مهم و مؤثر در تصمیم‌گیری به شمار می‌آید و توجه به این معیار از اهمیت خاصی برخوردار است. در ادبیات حسابداری و مالی عوامل متعددی برای هزینه سرمایه سهام عادی ارائه شده است. قابلیت پیش بینی سود، پایداری سود، به موقع بودن سود، از جمله این عوامل هستند. هر چه قابلیت پیش بینی، پایداری و به موقع بودن سود بالاتر باشد، انتظار می‌رود هزینه س...

متن کامل

چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام

چرخه عمر شرکت نشان‌دهنده تکامل یک سازمان است‌ که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی‌که شرکت با آن روبرو می‌شود، روی می‌دهد. بر اساس تئوری رقابتی و تئوری علامت‌دهی، شرکت‌ها طی مراحل مختلف چرخه عمرشان دارای ویژگی‌ها و شرایط متفاوتی هستند که ممکن است برکاهش و همچنین جهش قیمت سهام اثرگذار باشد. بنابراین هدف از این پژوهش، بررسی ارتباط چرخه عمر شرکت و ریسک سقوط و جهش قیمت سهام است...

متن کامل

ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

چرخه عمر شرکت نشان‌دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می‌شود روی می‌دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می‌دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جری...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 13  شماره 52

صفحات  37- 60

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023