چگونه می توان GIS را سودآور نمود؟

نویسنده

  • اشرف عظیم زاده (مترجم)
چکیده مقاله:

برای دستیابی به منافع مادی از طریق اطلاعات جغرافیایی، افراد متبحر در امر GIS نیازمند آزمودن فرصت­ هایی، جهت افزودن ارزش اطلاعات و همچنین تهیه و تدارک نرم­ افزارها و خدمات گوناگون می­ باشند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

چگونه می توان پژوهشگران جوان را از سوء رفتارهای پژوهشی حفظ نمود

سخن سردبیر Editorial مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره 13، بهمن 1393، 1020-1019       چگونه می توان پژوهشگران جوان را از سوء رفتارهای پژوهشی حفظ نمود   How to protect young researchers from research misconduct    محسن رضائیان[1] M. Rezaeian     در سخن سردبیری شماره قبل مجله دانشگاه ]1[، با انواع سوء رفتارهای پژوهشی و طبقه‌بندی آن‌ها به تقلب‌های...

متن کامل

چگونه می توان وجدان کار را در افراد برانگیخت؟

Work consciousness meaning to perform tasks without close supervision has three main factors: individual, work itself, and administration. Individual needs, drives, motives, attitudes, and personalities interact with job- related factors such as organizational climate and meaningfullness. The result is observed behavior. Administration- the third main factor- should match to other two factors ...

متن کامل

چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

قضیه فارکاش یکی از قضایای آلترناتیو (این یا آن) است که کاربردهای مختلفی از جمله اثبات بهینگی در برنامه ریزی خطی و غیرخطی و اثبات قضایای دوگانی در برنامه ریزی خطی دارد. در این مقاله به بیان این قضیه و برخی صورتهای معادل و اثبات های مختلفی از آن می پردازیم.

متن کامل

چگونه می توان لم فارکاش را اثبات کرد؟

قضیه فارکاش یکی از قضایای آلترناتیو (این یا آن) است که کاربردهای مختلفی از جمله اثبات بهینگی در برنامه ریزی خطی و غیرخطی و اثبات قضایای دوگانی در برنامه ریزی خطی دارد. در این مقاله به بیان این قضیه و برخی صورتهای معادل و اثبات های مختلفی از آن می پردازیم.

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 8  شماره 30

صفحات  43- 43

تاریخ انتشار 1999-07-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023