کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، توسط محصول تجاری ZEUTEC در باغ‌های گردوی کشور

نویسندگان

  • آرمان آوند فقیه موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران
  • سید وحید فرهنگی بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، قزوین
  • فاطمه شفقی موسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی تهران
  • محمد جعفرلو بخش تحقیقات گیاه‌پزشکی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی، سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی، تبریز
چکیده مقاله:

کرم خراط، Zeuzera pyrina، از مهم­ترین آفات گردو در کشور ما محسوب می­ شود. در این تحقیق کارایی روش اخلال در جفت­ گیری برای کنترل خسارت این آفت با استفاده از محصول تجاری ZEUTEC در دو استان آذربایجان شرقی و قزوین مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش در 5  کرت به­ عنوان اخلال در جفت گیری و 5 کرت شاهد، هر کرت به مساحت حدود یک هکتار، انجام شد. قبل از ظهور نخستین پروانه کرم خراط، در هر هکتار 300 عدد پخش­ کننده فرومون به درختان موجود در کرت­ های مربوطه نصب گردیدند. در هر کرت سه تله فرومونی برای بررسی کارایی اخلال در جفت ­یابی پروانه­ های نر کرم خراط قرار داده شد. همچنین در آخر تابستان نسبت به شمارش سوراخ­ های لاروی روی 8 شاخه یک ساله 15 درخت گردو در مرکز هر کرت اقدام گردید و میانگین­ های تعداد این سوراخ­ ها روی هر شاخه، با استفاده از آزمون t-test مورد مقایسه قرار گرفت. تله­ های فرومونی در قطعات آزمایشی که در آن­ها روش اخلال در جفت­ گیری انجام شده بود در هر دو استان اجرای تحقیق هیچ پروانه کرم خراطی را در طول مدت آزمایش شکار نکردند. در حالی­ که تله­ های نصب شده در کرت­ های شاهد حشرات کامل آفت را شکار کردند. میانگین تعداد سوراخ­ های لاروی روی شاخه­ های یک ساله درختان گردو در قطعاتی که روش اخلال در جفت­ گیری به وسیله محصول ZEUTEC در آن­ها انجام شده بود و شاهد به­ ترتیب در استان قزوین 169/0±693/1  و 232/0 ±390/4 و در استان آذربایجان شرقی 037/0±174/0 و 134/0 ±696/1 به­ دست آمد که در هر دو استان، تفاوت معنی­ دار در سطح 1% داشتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کارایی روش اخلال در جفت‌گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، در باغ‌های گردو

کرم خراط، Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae)، مهم­ترین آفت گردو در ایران است. کارایی روش اخلال در جفت­گیری برای کنترل خسارت کرم خراط با استفاده از دو محصول تجاری با اسامی Isonet® Z وZeumat Universe® در دو استان آذربایجان شرقی و کرمان در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. قبل از ظهور نخستین پروانه کرم خراط در هر هکتار 600-300 عدد پخش­کننده فرومون به درختان نصب گردیدند. در هر کرت سه تله فرومونی برای ...

متن کامل

کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae)

کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در pH های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز به ترتیب...

متن کامل

بررسی کارایی روش اخلال در جفت گیری برای کنترل خسارت کرم خراط،zeuzera pyrina l. (lep.: cossidae)، در باغ های گردو

کرم خراط، zeuzera pyrina l. (lep.: cossidae)، مهم­ترین آفت گردو در ایران است. کارایی روش اخلال در جفت­گیری برای کنترل خسارت کرم خراط با استفاده از دو محصول تجاری با اسامی isonet® z وzeumat universe® در دو استان آذربایجان شرقی و کرمان در سال 1390 مورد بررسی قرار گرفت. قبل از ظهور نخستین پروانه کرم خراط در هر هکتار 600-300 عدد پخش­کننده فرومون به درختان نصب گردیدند. در هر کرت سه تله فرومونی برای ...

متن کامل

کربوهیدرازهای گوارشی در لارو کرم خراط zeuzera pyrina (lep.: cossidae)

کرم خراط یک آفت کلیدی است که به درختان نارون و برخی درختان میوه در مرحله لاروی خسارت وارد می کند. روده میانی لارو در زیر استریومیکروسکوپ جدا شد و به عنوان منبع آنزیمی مورد استفاده قرار گرفت. اپتیمم فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز استخراج شده از روده میانی لارو به ترتیب در ph های 8، 6 و 6 بدست آمد. دمای بهینه برای فعالیت آلفا-آمیلاز، آلفا-گلوکوزیداز و بتا-گلوکوزیداز به ترتیب...

متن کامل

بررسی میزان آلودگی ارقام مختلف گردو و سیب به کرم خراط، (Zeuzera pyrina (Lep.: Cossidae (مقاله‌ی انگلیسی)

کرم خراط،Zeuzera pyrina L. (Lep.: Cossidae) ، آفتی چوب‌خوار با میزبان‌های سیب، گلابی، گردو و به است. فعالیت آفت منجر به خشک شدن شاخه‌ها، کاهش محصول و در نهایت مرگ درخت می‌شود. تعیین مکانیسم‌های مقاومت و استفاده از واریته‌های مقاوم علیه این آفت می‌تواند در مدیریت آن و نیز حفظ محیط زیست از اثرات سوء سموم، مفید باشد. در این تحقیق، آلودگی 9 واریته گردو و 17 واریته سیب باغ کلکیسون موسسه تحقیقات نهال...

متن کامل

کارایی کاربرد حشره‌کش ایمیداکلوپرید همراه آب آبیاری در مدیریت کرم خراط، Zeuzera pyrina L. روی درخت گردو

کرم خرّاط مهمترین آفت درختان گردو در مناطق خشک ایران است. یکی از راهکارهای مدیریت آفات، استفاده از حشره­کش­ها با آب آبیاری در سطح محدود است. کنترل شیمیایی به روش آبیاری یکی از روش­های کنترل شیمیایی است که می­تواند در کاهش خسارت کرم خراط موثر باشد. برای این منظور، آزمایش در منطقه کرج در تاریخ 25/2/1391 روی رقم گردوی آذرشهر انجام گرفت. درخت­های مورد آزمایش همسن، 25 ساله و آلوده به کرم خراط بودند. ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 2

صفحات  185- 195

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023