کالیبراسیون منگنز تحت شرایط‌ مزرعه‌ای و نقش آن در عملکرد سویا

نویسندگان

  • علی اسدی کنگرشاهی
  • علی چراتی
  • محمدجعفر ملکوتی
چکیده مقاله:

آزمایش مزرعه‌ای در 20 مزرعه از مزارع مختلف سویا کاری شرق استان مازندران در سال‌های 1379 و 1380 اجراء گردید. مزارع مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 39 درصد و منگنز قابل جذب از 56/1 تا 10/9 میلی‌گرم در کیلوگرم بود. آزمایش در هر مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و تیمارهای این تحقیق شامل 20 خاک ( مزرعه ) و دو سطح منگنز (صفر و 40 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار) بود که مجموعا در 120 کرت آزمایشی انجام شد. پس از انجام آزمون خاک کلیه کودها قبل از کاشت به خاک اضافه و با دیسک زیر خاک گردید. حد بحرانی منگنز عصاره گیری شده با DTPA در خاک از طریق روش تصویری کیت-نلسون ومیچرلیخ-بری تعیین گردید. نتایج آزمایش مزرعه‌ای نشان داد مصرف سولفات منگنز عملکرد دانه، غلظت و جذب کل منگنز در کاه و دانه سویا را افزایش داد. بطوریکه مصرف سولفات منگنز در یکی از مزارع سویاکاری شده موجب افزایش 46 درصدی عملکرد دانه سویا (عملکرد دانه سویا در قطعه شاهد 2067 بود و با مصرف سولفات منگنز در یکی از مزارع سویاکاری شده که غلظت منگنز قابل استفاده آن بسیار پایین بود به 3024 کیلوگرم در در هکتار افزایش یافت) گردید. در همه مزارع سویاکاری شده مصرف سولفات منگنز بطور متوسط عملکرد دانه سویا را 24 درصد نسبت به شاهد افزایش دادکه این افزایش از نظر آماری در سطح یک درصد معنی دار گردید. مصرف سولفات منگنز وزن هزار دانه، تعداد دانه در بوته و درصد پروتئین دانه را 5/6، 10 و 1/5 درصد در مقایسه با شاهد افزایش داد. با توجه به داده‌های حاصل از تحقیقات مزرعه‌ای، حد بحرانی منگنز در خاک برای دست‌یابی به 85 درصد حداکثر عملکرد نسبی دانه با استفاده از روش‌های میچرلیخ-بری و کیت-نلسون به ترتیب 54/3 و 40/4 و با 90 درصد عملکرد نسبی به ترتیب 20/6 و 10/5 میلی گرم در کیلوگرم تعیین گردید.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کالیبراسیون منگنز تحت شرایط مزرعه ای و نقش آن در عملکرد سویا

آزمایش مزرعه ای در 20 مزرعه از مزارع مختلف سویا کاری شرق استان مازندران در سال های 1379 و 1380 اجراء گردید. مزارع مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 5 تا 39 درصد و منگنز قابل جذب از 56/1 تا 10/9 میلی گرم در کیلوگرم بود. آزمایش در هر مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد و تیمارهای این تحقیق شامل 20 خاک ( مزرعه ) و دو سطح منگنز (صفر و 40 کیلوگرم سولفات منگنز در هکتار) ...

متن کامل

اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

تنش شوری و خشکی یکی از مشکلات تولید فراوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمهخشک است. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر توآمان تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (رقمجهت به کارگیری در برنامه ریزی مدیریت آبیاری در منطقه کرج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب (Super Strain Bطرح کاملاً تصادفی با سه تکرار شامل دو فاکتور شوری و آب آبیاری اعمال شد. چهار...

متن کامل

بررسی اثر باقیمانده سولفات منگنز بر رشد، عملکرد و جذب منگنز توسط سویا

به‌ منظور بررسی اثرات باقی‌مانده سولفات‌منگنز بر رشد و ترکیب شیمیایی سویا، آزمایشی گلدانی به‌صورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با دو تیمار و سه تکرار در20 خاک مختلف از مزارع سویاکاری شرق استان مازندران انجام شد. خاک‌های مورد مطالعه دارای خواص فیزیکی و شیمیایی متفاوت بوده و به نحوی انتخاب گردیدند که مقدار متفاوتی منگنز قابل استخراج با عصاره‌گیر DTPA داشتند. تیمارهای این تحقیق شامل د...

متن کامل

اثر محلول‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم (Triticum aestivum L.) تحت شرایط تنش خشکی

به منظور بررسی اثر محلو‌ل‌پاشی نانو کلات آهن و منگنز روی عملکرد و اجزای عملکرد گندم تحت شرایط تنش خشکی آزمایش مزرعه‌ای به صورت کرت‌های خردشده با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی با فاکتور تنش آبی در گیاه گندم رقم آذر 2 در کرت اصلی و فاکتور کودهای نانو کلات آهن و منگنز به همراه کود میکرو کلات آهن و منگنز در کرت فرعی و در سه تکرار در سال زراعی 94-93 در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس اجرا گردید. ...

متن کامل

اثر سالیسیلیک اسید بر اجزاء عملکرد و رشد سویا تحت شرایط تنش شوری

به منظور بررسی اثر سالیسیلیک  اسید (SA) برعملکرد و اجزاء عملکرد و میزان پرولین سویا (Glycine max) پژوهشی در منطقه مرودشت فارس در گلدان های پلاستیکی به صورت طرح فاکتوریل در قالب کاملاً تصادفی در 3 تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظتهای مختلف هورمون سالیسیلیک اسید در 4 سطح صفر، 25/0، 5/0 و 1 میلی مولار و فاکتور دیگر شامل غلظت های مختلف شوری(NaCl) در 3 سطح صفر، 3 و 6 دسی زیمنس بر متر در نظر گرف...

متن کامل

نقش صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در بهبود عملکرد ژنوتیپ های سویا تحت تنش کم آبی

به ­منظور ارزیابی اثر صفات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی برتحمل به تنش کم آبی در ژنوتیپ­ های سویا، این آزمایش گلدانی با 15 ژنوتیپ وارداتی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک­ های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1396 در شهرستان دماوند انجام شد. عامل اول شامل 15 ژنوتیپ سویا و عامل دوم شامل دو سطح آبیاری نرمال  و قطع آبیاری در زمان 50 درصد غلاف دهی تا زمان دانه بندی بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تنو...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 38  شماره 1

صفحات  -

تاریخ انتشار 2007-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023