کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ Trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica Meloidogyne

نویسندگان

  • حسن رضا اعتباریان هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
  • حسن ملکی زیارتی محقق بیماری¬های گیاهی مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان
  • نوازالله صاحبانی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس ابوریحان
چکیده مقاله:

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز قرار گرفتند. در تیمار اول نیمی از ریشه به وسیله سوسپانسیون اسپور قارچ تریکودرما مایه­زنی گردید و نیمی دیگر با نماتد مایه­زنی شد. در تیمار دوم نیمی از ریشه به­وسیله نماتد مایه­زنی گردید و نیمه دیگر با آب مقطر. تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز در عصاره هر یک از قسمت­های ریشه و ساقه در هر تیمار به­مدت 7 روز به­طور روزانه اندازه­گیری شد. نتایج نشان داد که قارچ تریکودرما قادر به افزایش معنی­دار فعالیت آنزیم­ها در بخش­های مختلف ریشه بوده به طوری که نه تنها در محل مایه­زنی ریشه بلکه در بخش­های دیگر گیاه از جمله ریشه وساقه نیز افزایش فعالیت آنزیم­ها را موجب شد. حداکثر فعالیت آنزیم پراکسیداز در ریشه و ساقه گیاه به ترتیب پنج و چهار روز بعد از مایه­زنی گیاه بوده و به دنبال آن کاهش فعالیت دیده شد، ولی حداکثر فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز در ریشه و ساقه به ترتیب شش و چهار روز بعد از مایه­زنی اندازه گیری شد. با توجه به نتایج به­دست آمده، قارچ تریکودرما دارای پتانسیل القای سیستمیک آنزیم­های پراکسیداز ، پلی فنل اکسیداز است که در سیستم دفاعی گیاه اثر دارد و می­تواند در مدیریت نماتد مورد توجه قرار گیرد. 

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک آنزیم¬های پراکسیداز و پلی فنل اکسیداز به¬وسیله قارچ trichoderma harzianum در گوجه فرنگی آلوده به نماتد javanica meloidogyne

القای آنزیم­های پراکسیداز، پلی فنل اکسیداز و سیستمیک­شدن آن در گیاهچه گوجه فرنگی رقم کینگ­استون آلوده به نماتد مولد گره ریشه وساقه گیاه با استفاده از تقسیم دوتایی سیستم ریشه مورد بررسی قرار گرفت. ریشه گیاهچه­های در مرحــله شش برگی پس از شست­وشوی از محل ریشه اصلی به دو قسمت تقسیم و در دو گلدان مجاور قرار گرفته، سپس به­وسیله قارچ و نماتد مایه زنی ومورد ارزیابی آنزیم­های پراکسیداز و پلی فنل اکسیدا...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد Meloidogyne javanica توسط جدایه Trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه Trichoderma harzianum در گوجه‌فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت‌های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام‌های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید....

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه Meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست CHA0 Pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهMeloidogyne javanica ، توسط باکتری CHA0 Pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (CFU/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر ...

متن کامل

کنترل بیولوژیک نماتد meloidogyne javanica توسط جدایه trichoderma harzianum و بررسی تغییرات فعالیت آنزیم پراکسیداز در گوجه فرنگی

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanicaبه وسیله جدایه trichoderma harzianum در گوجه فرنگی رقم کینگ استون در شرایط گلخانه و آزمایشگاه مورد ارزیابی قرار گرفت. در این آزمایش تاثیر غلظت های 103 الی 108 اسپور در میلی لیتر قارچ روی میزان بیماری (متوسط قطر گال، متوسط وزن تر ریشه و اندام های هوایی، متوسط تعداد توده تخم به ازاء هر گیاه و متوسط تعداد تخم به ازای هر توده تخم) بررسی گردید. ...

متن کامل

اثر تلفیقی Trichoderma virens و Glomus mosseae در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

به ‌منظور بررسی تأثیر دو قارچ Glomus mosseae وTrichoderma virens  بر نماتد Meloidogyne javanica، عامل ریشه‌گرهی گوجه‌فرنگی، آزمایشی به‌صورت کاملاً تصادفی با هفت تیمار در چهار تکرار در شرایط گلخانه‌ای انجام شد. T. virens از مزارع گندم استان فارس جداسازی و روی محیط کشت PDA تکثیر شد و زادمایه اولیه G. mosseae از گروه باغبانی دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان تهیه شد و برای تکثیر و به‌دست‌آوردن جمعیت مور...

متن کامل

بررسی کنترل بیولوژیک و القای سیستمیک فعالیت آنزیم پراکسیداز در گیاه گوجه فرنگی آلوده به نماتد مولد گره ریشه meloidogyne javanica توسط باکتری آنتاگونیست cha0 pseudomonas fluorescens

کنترل بیولوژیک نماتد مولد گره ریشه گونهmeloidogyne javanica ، توسط باکتری cha0 pseudomonas fluorescens طی چندین آزمایش گلخانه ای مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که باکتری با غلظت (cfu/ml) 109 به روش محلول پاشی اندام های هوایی باعث کاهش معنی داری (در سطح پنج درصد) در فاکتورهای متوسط تعداد توده تخم به ازای هر گیاه و متوسط تعداد تخم در هر توده تخم نسبت به شاهد (گیاه مایه زنی شده با آب مقطر اس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 1

صفحات  61- 72

تاریخ انتشار 2012-06-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023