کنش‌های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

نویسندگان

  • صالح, جبار
  • موذن, مهدی
چکیده

زمینه و هدف: سنجش کنش‌های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه‌های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش‌های اجرایی در سبب‌شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش‌های اجرایی (بازداری و انعطاف‌پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته‌بندی کارت‌های ویسکانسین در 124 نفر از بستگان درجه اول افراد مبتلا به اوتیسم و 124 نفر افراد بهنجار استفاده گردید. همچنین پرسشنامه سنجش دامنه اوتیسم برای کودکان مبتلا به اوتیسم جهت معیار ورود به پژوهش تکمیل شد. یافته ­ها: تحلیل داده‌های به دست آمده تفاوت معنی‌داری بین دو گروه در عملکرد هر دو تکلیف انجام شده نشان داد و گروه بستگان افراد مبتلا به اوتیسم عملکرد ضعیف­تری در بازداری و انعطاف‌پذیری نسبت به گروه کنترل داشتند (0/001> P). نتیجه­ گیری: نارسایی کنش‌های اجرایی در افراد مبتلا به اوتیسم و خانوادۀ آنها، شناسایی ماهیت کنش‌های اجرایی مربوط به فنوتیپ اوتیسم را امکان‌پذیر می‌سازد. تلویحات ضمنی نتایج به دست آمده در مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کنش های اجرایی در بستگان درجۀ یک کودکان مبتلا به اوتیسم و بستگان کودکان بهنجار

زمینه و هدف: سنجش کنش های اجرایی در والدین و بستگان افراد مبتلا به اوتیسم یکی از راه های نشان­دهنده نقش ابعاد مختلف کنش های اجرایی در سبب شناسی اوتیسم است. این مطالعه کنش های اجرایی (بازداری و انعطاف پذیری شناختی) را در بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم مورد ارزیابی و سنجش قرار داده است. روش: روش مطالعه حاضر از نوع علّی مقایسه­ ای است. برای این منظور از تکالیف استروپ و دسته بندی کارت های ویس...

متن کامل

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می‌باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک...

متن کامل

اختلال روانی کلامی و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم

زمینه و هدف : اختلالات طیف اوتیسم با منشاء ژنتیکی، اختلالاتی شناختی و عصبی - رفتاری بوده و شامل سه ویژگی اصلی اختلال در اجتماعی شدن، اختلال در ارتباطات کلامی و غیرکلامی و الگوهای محدود و تکراری رفتار می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اختلال روانی کلامی (آوایی و معنایی) و حافظه کاری بستگان درجه یک کودکان مبتلا به اوتیسم انجام شد. روش بررسی : این مطالعه مورد - شاهدی روی 49 فرد از بستگان درجه یک ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای کاریوتیپ بستگان درجه یک کودکان ناتوان ذهنی دارای ناهنجاری کروموزومی با بستگان درجه یک کودکان عادی

زمینه و هدف: اولین اختلال کروموزومی در سال 1959 به وسیله لوژن و همکاران گزارش شد و از آن زمان به بعد، مطالعات به نوعی حاکی از ارتباط اختلالات کروموزومی با فنوتیپ ناتوان ذهنی می باشد به طوری که امروزه ناهنجاری های کروموزومی به عنوان آزمایش اولیه و کمکی در تشخیص اختلالات مادرزادی از جمله ناتوانی های ذهنی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر وجود ناهنجاری های کروموزومی و فراوانی انواع آن ها در...

متن کامل

مقایسه ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه بیش فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار

این پژوهش جهت مقایسه‌ی کارکردهای اجرایی در کودکان مبتلا به اختلال نقص‌توجه‌ بیش‌فعالی، ناتوانی در یادگیری و کودکان بهنجار انجام‌ شد. روش‌کار: پژوهش ‌مقایسه‌ای حاضر بر روی تمامی دانش‌آموزان سوم ابتدایی تا اول راهنمایی که در سال 1386 در مدارس عادی و مراکز کودکان استثنایی شهر اردبیل تحصیل می‌کردند اجرا شد. شصت آزمودنی  شامل 20 پسر مبتلا به اختلال نقص‌توجه ‌بیش‌فعالی، 20 کودک مبتلا به ناتوانی در ی...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره None

صفحات  85- 91

تاریخ انتشار 2015-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022