کیفیت خدمات الکترونیک و نیات رفتاری؛ تحلیل نقش میانجی اعتماد مشتریان و ارزش ادراک شده

نویسندگان

چکیده مقاله:

The development of virtual space leads to an increase in competition in this area, resulting in higher customer expectations of perceived value. Consequently, offering electronic services proportional to or beyond the needs of customers can significantly influence their behavioral intention. Using exploratory approach, relationships among electronic service quality with behavioral intention (repurchase intention, word of mouth and willingness to pay more) were investigated with regard to perceived value and trust. The sample consisted of 384 AsiaTech firm customers who completed the questionnaires. To analyze data, structural equation modeling was applied. Results show that electronic service quality has a positive and significant impact on perceived value and trust. Moreover, perceived value and trust have positive and significant impact on customer behavioral intention. Also, electronic service quality indirectly affects behavioral intention through perceived value and trust, but no direct relationship is found between electronic service quality and behavioral intention dimensions.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران

هدف از مطالعه حاضر ارتباط بین کیفیت خدمات و نیات رفتاری با نقش میانجی ارزش درک شده و اعتماد در تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران بود. این مطالعه از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن را تماشاگران لیگ برتر فوتبال ایران تشکیل می‌دادند. با توجه به این‌که حجم جامعه آماری نامحدود بود از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی استفاده شد و در مجموع 944 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در رابطه با متغیرهای تحقیق‌ نظرس...

متن کامل

بررسی تطبیقی تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و رضایت بر نیات رفتاری مشتریان

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی تأثیر کیفیت خدمات، تصویر شرکت و رضایت بر نیات رفتاری مشتریان در بانک­های دولتی و خصوصی استان مازندران است. جامعه آماری شامل مشتریان بانک­های دولتی (سپه، ملی و کشاورزی) و بانک­های خصوصی (پاسارگاد، سامان و قوامین) در استان مازندران و در چهار شهرستان (تنکابن، رامسر، عباس­آباد و چالوس) است. بر این اساس، 384 مشتری از دو جامعه آماری مشتمل بر 192 نمونه از میان مشتریان ...

متن کامل

تأثیر کیفیت خدمات بر نیات رفتاری با رضایت‌مندی و ارزش درک شدۀ مشتری

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر کیفیت خدمات بر بروز نیات رفتاری مثبت به واسطۀ ارزش درک شدۀ مشتری و رضایت‌مندی است. ماهیت تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعۀ آماری تحقیق را، مشتریان شعب مؤسسۀ مالی و اعتباری ثامن­الحجج (ع) واقع در شهرستان مشهد مقدس تشکیل می­دهند. نمونه به حجم 304 نفر محاسبه و از نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. مدل اولیۀ تحقیق با مرور مطالعات پیشین طراحی و در مرحلۀ بعد ...

متن کامل

کیفیت خدمات گردشگری و نیات رفتاری گردشگران ورزشی

هدف از انجام تحقیق بررسی رابطه کیفیت خدمات گردشگری با نیات رفتاری گردشگران ورزشی بود. تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه آماری شامل 384 نفر از گردشگرانی بودند که در مسابقات جام جهانی کشتی فرنگی در مجموعه ورزشی شهید دستغیب شیراز حضور داشتند. از پرسشنامه های کیفیت خدمات گردشگری ورزشی شانک (2006) و نیات رفتاری زیتمل و بیتنر (2003) برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. ضریب آلفای کرونباخ...

متن کامل

تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر اعتماد به برند و ترجیح برند با نقش میانجی کیفیت ادراک شده و ارزش برند

چکیده      مسئولیت اجتماعی شرکت ها یکی از موضوع‏های حساس و عنصری مهم و حیاتی در ارتباطات میان شرکت‏ها و ذی نفعان آن ها در سال‏های اخیر بوده است. مصرف‏کنندگان در سطح جامعه نسبت به گذشته آگاهی بیشتری در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت ها پیدا کرده اند و در خصوص فعالیت‏ها و برنامه‏های مرتبط با آن، توجه و حساسیت بیشتری دارند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر ادراک و ترجیح برند توسط مص...

متن کامل

بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا]

This paper is the result of a case study of Raja Passenger Trains Company. The main purpose of this study is investigating the relationship between service quality, perceived value and customer satisfaction. For this purpose, using two concepts namely service superiority and service adequacy, RAJA Company's service quality was measured and the relationship among these concepts and perceived ser...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 29  شماره 2

صفحات  3- 24

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023