کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از نظر دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

نویسندگان

چکیده

مقدمه: دوره کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی با آموزش دانشجویان پزشکی در فیلد بهداشتی، آنها را برای ورود به برنامه پزشک خانواده و اجرای خدمات پزشکی جامعه‌نگر به خصوص در مناطق روستایی آماده می‌کند. هدف این مطالعه بررسی کیفیت فیلد آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بود. روش‌ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی، دیدگاه تمامی دانشجویان فیلد پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سال 1393 (55 کارآموز) و (53 کارورز) مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای روا و پایا جمع‌آوری گردید. طیف نظرات دانشجویان با مقیاس لیکرت خوب (نمره 3)، متوسط (نمره 2)، ضعیف (نمره 1) برای هر سؤال ارزش گذاری شد. میانگین نمره نهایی سطح خوب، متوسط و ضعیف در این مطالعه به ترتیب بیش از 4/2 (67%)، بین 7/1 تا 4/2 (67%-33%) و کم‌تر از 7/1 (33%) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی انجام شد. نتایج: از دیدگاه کارآموزان میانگین نمره سطح خوب در موارد، برگزاری کلاس‌های توجیهی 8/2 (6/83%)، آموزش در زمینه واکسیناسیون و زنجیره سرد 9/2 (4/96%) و توان مربیان در پاسخ‌گویی به نیازهای آموزشی 7/2 (8/81%) بود. از دیدگاه کارورزان هم میانگین نمره سطح خوب درآیتم‌ها، برگزاری کلاس‌های توجیهی 7/2 (64%)، آموزش در جهت مسأله یابی و اولویت‌بندی مشکلات 4/2 (5/58%) بود. میانگین نمره کارورزان از دو آیتم افزودن مهارت‌ها در جهت مدیریت درمان 05/2 (3/32%) و آموزش بهداشت 2/2 (3/28%) ضعیف گزارش گردید. نتیجه‌گیری: حفظ و ارتقای کیفیت آموزش در فیلد کارآموزی و ارتقای کیفیت آموزش در فیلد کارورزی پزشکی اجتماعی ضروری به نظر می‌رسد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه سلامت روانی دانشجویان پزشکی مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

چکیده: هدف از این مطالعه بررسی نقش تحصیل در سلامت روانی دانشجویان رشته پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بوده است که برای این منظور به مقایسه ی دانشجویان در مقاطع علوم پایه، کارآموزی و کارورزی رشته ی پزشکی عمومی و همچنین با سایر دانشجویان غیر پزشکی پرداخته شد. این مطالعه یک تحقیق توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی می باشد که بر روی کلیه ی دانشجویان رشته ی پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی زنجان در سا...

15 صفحه اول

بررسی ضرورت موضوعات آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از دید دانش آموختگان پزشکی

زمینه و هدف : از چندین سال قبل، رویکرد آموزش مبتنی بر جامعه به صورت پراکنده و با جدیتی متفاوت در دانشگاه ها اجرا گردیده و حضور کارآموزان و کارورزان در مراکز بهداشتی- درمانی، عرصه جدیدی را در آموزش پزشکی باز نموده است. این پژوهش به منظور بررسی ضرورت موضوعات آموزشی کارآموزی و کارورزی پزشکی اجتماعی از دید دانش آموختگان رشته پزشکی انجام شده است. روش کار: این مطالعه مقطعی در سال 1389 بر روی دانش آمو...

متن کامل

ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی با مدل : SERVQUAL دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کردستان

زمینه و هدف: دانشجویان، مشتریان اصلی سیستم آموزش در دانشگاه‌ها هستند و کیفیت خدمات آموزشی را با انتظارات و ادراکات خود از خدمات دریافت شده می‌سنجند؛ از این رو اکنون در همه مراکز علمی دنیا دیدگاه دانشجویان را در مورد کلیه جنبه‌های خدمات آموزشی ارائه شده در موسسات آموزش عالی به عنوان عامل ضروری در پایش کیفیت آموزش درنظر می‌گیرند. این مطالعه با هدف تعیین شکاف بین انتظارات و ادراکات دانشجویان از خد...

متن کامل

ارزشیابی دوره‌های کارآموزی و کارورزی علوم پایه و بالینی در بیمارستانها بر اساس نظر سنجی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 Background and Aim: Every educational system, whether micro or macro, needs its training programs to be studied and educationally evaluated. This study aims to assess training and internship programs in hospitals based on surveying the students of Tehran University of Medical Sciences (TUMS).  Materials and Methods: This is a cross-sectional study with survey descriptive design. The data colle...

متن کامل

رضایتمندی دانشجویان پزشکی از فرآیند آموزش بالینی در دوره های کارآموزی و کارورزی در بخشهای داخلی و اطفال در دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمینه و هدف: آموزش بالینی و به تبع آن تکامل حرفه ای دانشجویان پزشکی یک مساله جدی درامرآموزش محسوب می شود؛ لذا شناسایی مسائل موجود در آموزش بالینی دانشجویان واقدام برای رفع واصلاح آن موجب تحقق اهداف یادگیری و ارتقاء کیفیت خدمات پزشکی خواهد شد. لذا این  پژوهش در راستای تعیین رضایتمندی کارآموزان و کارورزان پزشکی از فرآیند آموزش بالینی�انجام شد. روش کار: دراین پژوهش توصیفی تحلیلی رضایتمندی 63ک...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 

صفحات  516- 521

تاریخ انتشار 2017-04

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021