× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

گزارش یک مورد کوریوکارسینوم پس از سزارین

نویسندگان

  • جعفریان, امیرحسین گروه آناتوموکلینیکال پاتولوژی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • جلالی, رویا گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • شیرین‌زاده, لعیا گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • فرازستانیان, مرجانه گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.
  • یوسفی, زهره گروه زنان و مامایی، بیمارستان قائم (عج)، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

Background: The most common symptom of patients with gestational trophoblastic neoplasia is abnormal vaginal bleeding. Despite repeated visits of patients with postpartum choriocarcinoma and abnormal postpartum hemorrhage, delayed diagnosis leads to advanced disease with widespread metastasis. Therefore, occurrence of choriocarcinoma with variable patterns in different diagnosis of late onset postpartum hemorrhage should be considered. Early diagnosis of choriocarcinoma after term pregnancy is important that resulted in decrease of maternal morbidity. Therefor late onset postpartum hemorrhage should have an awareness. The aim of this study was to report a case of choriocarcinoma after caesarian section. Case Presentation: A 33-years-old woman one month after antecedent caesarian section in her second pregnancy admitted with abnormal vaginal bleeding. Based on raised titer concentration of β-hCG was 187000 u, with clinical suspicious of choriocarcinoma she was referred to oncology department of Ghaem Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Iran, in 2016. Vaginal exam revealed an enlarged uterus about 10 weeks of pregnancy. Transvaginal sonography showed an intracavitary heterogeneous mass with irregular surface in fundus without myometrium invasion. Extra pelvic metastasis excluded via vaginal exam, pulmonary X-ray and, ultrasonography and computed tomography scan. Due to early stage of gestational trophoblastic neoplasia and diagnosis of this condition, single agent chemotherapy (methotrexate) was recommended, but because of unresponsive disease, subsequently, she was treated with combination chemotherapy (etoposide, methotrexate, and actinomycin, followed by cyclophosphamide and vincristine) that led to remarkable response. After three courses of therapy, normal level of β-hCG was observed and now the patient is free of disease and under-serial follow-up visit for choriocarcinoma. Conclusion: Diagnosis of choriocarcinoma should be considered in any postpartum woman with abnormal vaginal bleeding.

جستجوی کلمه کلیدی

None

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

  Introduction: Cutaneous metastasis is a rare presentation of choriocarcinoma and as it is associated with advanced disease, it has poor prognostic sign. To the best of our knowledge about 11 cases of cutaneous metastatic choriocarcinoma were reported in the literature.   Case Report: A 47-yr –old female complaining of cutaneous lesion with pruritis. She had history of choriocarcinoma followin...

مقدمه: خونریزی واژینال، علامت مشترکی از تظاهرات بالینی خونریزی دیررس بعد از زایمان و کوریوکارسینوم است. کوریوکارسینوم به سرعت رشد می کند و به قسمت های مختلف بدن متاستاز داده و منجر به آسیب عروق خونی و بروز علائمی نظیر خونریزی می شود. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم انجام شد. گزارش مورد: در این گزارش، خانمی 34 ساله با شکایت خونریزی واژینال...

مقدمه: بیماری ترفوبلاستیک حاملگی معمولاً در سنین باروری دیده می شود. بروز این بیماری درخانم های بعد از سن یائسگی نادر است. به همین دلیل این مورد معرفی می شود. معرفی بیمار: خانم 60 ساله ای است که با شکایت خونریزی و توده واژینال به بیمارستان قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی مشهد مراجعه نموده و بعد از نمونه برداری از توده مزبور، بر اساس آسیب شناسی متاستاز کوریوکارسینوم تشخیص داده شد. بررسی جهت تعیین و ...

زمینه و هدفبیماری پیشرفته همراه است: متاستاز پوستی، یک تظاهر نادر کوریوکارسینوم است و نشانه پیش آگهی ضعیف بیماری است، زیرا متاستاز پوستی فقط با. تاکنون 11 مورد متاستاز پوستی کوریوکارسینوم درمقالات گزارش شده است.معرفی بیمارمطرح شده است که پس از شک به بیماری با نمونه برداری ازضایعه پوستی و دیدن سلول های سیتو و سین سیتو تروفوبلاست بدون پرزهایجفتی تشخیص قطعی شد: در این مقاله یک مورد متاستاز پوستی د...

مقدمه: خونریزی واژینال، علامت مشترکی از تظاهرات بالینی خونریزی دیررس بعد از زایمان و کوریوکارسینوم است. کوریوکارسینوم به سرعت رشد می کند و به قسمت های مختلف بدن متاستاز داده و منجر به آسیب عروق خونی و بروز علائمی نظیر خونریزی می شود. مطالعه حاضر با هدف گزارش یک مورد خونریزی پس از زایمان طبیعی با تشخیص نهایی کوریوکارسینوم انجام شد. گزارش مورد: در این گزارش، خانمی 34 ساله با شکایت خونریزی واژینال...