گوته و مشرق زمین

نویسنده

  • آرمین فاضل زاد دانش آموختۀ دکتری زبان و ادبیات آلمانی، دانشگاه آزد اسمی واحد علوم و تحقیقات تھران
چکیده مقاله:

هرچند گوته و حافظ شعـرایی هستند که دردوره های متفاوت و با فرهنگ های مختلف، یکی در غـرب و دیگری در شرق می زیسته اند، ولی به واسطۀ تشابهاتی در اوضاع زندگی خصوصی و اجتماعی روحیه ای چنان نزدیک به هم پیدا کردند که پس از گذشت سده ها، ازورای ترجمه ای نارسا و گاه غـلط، گوته به کمک نبوغ خود، باز به کنه کلام لسان الغیب، حافـظ، بهتر از همۀ هم عـصران خود وبهتراز بسیاری از هـم میهنان و هـمزبانان او پی برد و توانست گوهر کلام وی را درک کند. دیوان غربی- شرقی از جذاب ترین آثار گوته به شمار می رود و مقامی والا در تاریخ ادب دارد. این اثر کوششی است برای تلفیق خالقانۀ شرق و غرب و آمیزه ایست از نبوغ حافظ و گوته؛ در واقع تمجیدیست به وسیلۀ گوته به عنوان نماد نبوغ غرب از حافظ به عنوان نماد نبوغ شرق. با بررسی دیوان غربی- شرقی می توان تا اندازه ای به اندیشه های گوته در مورد شرق پی برد و دیدگاه گوته را در مورد خاور زمین و نظرش را نسبت به حافظ شناخت و پی برد که او چگونه حافظ را می پذیرد و چه رابطه ای میان آن دو وجود دارد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیامدهای استعماری اروپاییان در مشرق زمین و ایران

گسترش سرمایه­داری(صنعتی وتجاری) اروپا به عنوان یک پدیدۀ اقتصادی واجتماعی پیامدهای فراوان و گوناگونی در اروپا و جهان به دنبال داشت. دگرگونی­های بزرگی در صنعت، کشاورزی، تولید، حمل و نقل، و....ایجاد نمود. به مناسبات فئودالی پایان داد و در نهایت شکل تازه­ای از استعمار را رقم زد. استعمار به معنای عمران و آبادانی است و استعمارگران مدعی­اند که درکشورهای «عقب افتاده» عمران و آبادانی و برای مردم این کشو...

متن کامل

تطبیق جنبه های اسطوره ای مهرگان با اساطیر مشرق زمین

اسطوره از باور و عقاید مردمان باستان سرچشمه می گیرد، به شکل دین در می آید و اعیاد و آیین ها و جشن ها را به وجود می آورد. مهرگان جشن و آیین باستانی است که از دین مهر گرفته شده است. دین مهر ریشه در اسطوره ی ایزد مهر دارد. مهرگان نیز مانند جشن های دیگر دارای جنبه های اسطوره ای است. اکثر کتابهایی که درباره ی اعیاد باستانی نوشته شده اند، نگاهی نیز بر مهرگان داشته اند. کتابهای تاریخی از قبیل تاریخ بی...

جایگاه شرق ودیوان حافظ در اندیشة گوته

گرچه آشنایی اولیة غرب با شرق‘ با شک و تردیدهایی همراه بود‘ اما به تدریج و به خصوص در دورة روشنگری‘ با پی بردن به غنای فرهنگ و ادب مشرق زمین ‘ از پیشداوری های منفی غرب کاسته شد و روند گرایش به شرق شتاب بیشتری گرفت. در دورة رمانتیسم ‘ ادبیات مشرق زمین منبع الهام نویسندگان ‘ متفکران و ادبای غرب شد. هردر از پیشگامان نهضت فکر ی گرایش به فرهنگ و ادب شرق در ادبیات آلمان بود و بر باورهای گوته دربارة شر...

متن کامل

سوسیس به سبک ایرانی و بِه با قیماق. خوراک های مشرق زمین در سفره فرنگیان، قرن هفدهم تا نوزدهم

متن حاضر بخش اول از مجموعۀ دو مقاله است. از قرن هفدهم تا نوزدهم میلادی محصولات و خوراک‌های شرقی به عادات غذایی روزمرۀ فرانسوی‌ها و دیگر اروپائیان راه یافت. به موازات این، سفرنامه‌ها که بسیار مرسوم شده بودند، ادبیات را تحت تأثیر قرار دادند. اما آیا این خوراک‌ها و شیوۀ مصرفشان، که سفرنامه‌ها درباره‌شان سخن گفته‌اند، به همان اندازه که اگزوتیسم (غریبه گرایی) شرقی باب شده بود و غربیان به آن علاقه دا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 21

صفحات  41- 51

تاریخ انتشار 2011-02-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023