گونه Astragalus baftensis، یک گونه جدید از بخش Pendulina از جنس Astragalus در ایران

نویسنده

چکیده

گونه A. baftensisاز ایران به عنوان گونه جدید شرح داده شده و به تصویر کشیده می‌شود. این گونه متعلق به بخش Pendulinaاز جنس Astragalusاست. تمام گونه­های شناخته شده بخش Pendulinaبه ناحیه فلوریستیک ترکستان و غرب هیمالیا از ناحیه ایرانو-تورانی محدود می­شوند. در حالیکه A. baftensis گستره پراکنش جالبی از بخش Pendulina را به درون استان کرمان تشکیل می­دهد. شباهت­ها و تفاوت­های این گونه با نزد یکترین خویشا ونداز جنبه­های مختلف مرفولوژی، اکولو‍‍ژی و کرولوژی مورد بررسی قرار گرفت.بر طبق معیار IUCN، گونه جدید در معرض خطر بوده و نیازمند حفاظت است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گونه astragalus baftensis، یک گونه جدید از بخش pendulina از جنس astragalus در ایران

گونه a. baftensisاز ایران به عنوان گونه جدید شرح داده شده و به تصویر کشیده می شود. این گونه متعلق به بخش pendulinaاز جنس astragalusاست. تمام گونه­های شناخته شده بخش pendulinaبه ناحیه فلوریستیک ترکستان و غرب هیمالیا از ناحیه ایرانو-تورانی محدود می­شوند. در حالیکه a. baftensis گستره پراکنش جالبی از بخش pendulina را به درون استان کرمان تشکیل می­دهد. شباهت­ها و تفاوت­های این گونه با نزد یکترین خویش...

متن کامل

تعدادی گونه جدید از جنس Astragalus بخش Malacothrix از ایران

گونه‌های زیر بعنوان گونه جدید از نواحی مختلف ایران نامگذاری و معرفی می‌گردند: Astragalus belgheisicus, A. birangae, A. canosus, A. daghdaghabadensis, A. glochidiatus, A. hendelanicus, A. rudimentus.

متن کامل

دو گونه جدید از جنس گون(Astragalus) از ایران

گونه‌های A. leucocerciformis, Astragalus pseudo-orthocarpus  به عنوان گونه‌های جدید نامگذاری و شرح داده می‌شوند. گونه‌های فوق به ترتیب متعلق به بخش‌های Astragalus ، Anthylloidei هستند. تفاوتهای این گونه با نزدیک‌ترین خویشاوندان آنها توضیح داده می‌شود.

متن کامل

تعدادی گونه جدید از جنس astragalus بخش malacothrix از ایران

گونه های زیر بعنوان گونه جدید از نواحی مختلف ایران نامگذاری و معرفی می گردند: astragalus belgheisicus, a. birangae, a. canosus, a. daghdaghabadensis, a. glochidiatus, a. hendelanicus, a. rudimentus.

متن کامل

گونه جدیدی از جنس Astragalus در کردستان

گونه جدید A. montis-nacarouzii Maassoumi & Maroofi بعنوان گونه جدید متعلق به بخش Hymenostegisاز کردستان، کوه نکروز شرح داده می شود. گونه جدید از منطقه‌ای معرفی می‌گردد که تاکنون جمع‌آوری چندانی صورت نگرفته است و این گونه در بسیاری از صفات با گونه‌های خویشاوند خود چون A. glumaceus Boiss. و  A. pediculariformis Maassoumi تفاوت‌های چشمگیری دارد.

متن کامل

مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) در ایران (2)، گونه جدید

10 گونه برای اولین بار از ایران گزارش داده می‌شوند. Astragalus acetabulosus, A. glochideus, A. gudrunensis, A. jormolenkoi, A. maymanensis, A. nephtonensis, A. onobrychis, A. pseudo-becki, A. registanicus, A. stenocarpus. 2 گونه A. mozaffarianii  وA. neo-podlechii به ترتیب از شمال غربی و جنوب ایران نامگذاری و شرح داده می‌شوند.

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 17  شماره 1

صفحات  1- 5

تاریخ انتشار 2011-06-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021