× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

A Study on Schools of Geography throughout the History of Islamic Civilization

نویسندگان

  • Reza Ebadi Jam Khaneh Ph.D. Student of History, Department of History, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
  • Sina Foroozesh Assistant Professor of History, Department of History, Sciences and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده

The science of geography, also literally called in Arabic "faces and slices of earth", involves a kind of land survey which emerged into Islam. There were several factors contributing to geography such as command of Islam to learning, Quran geographical themes, pilgrimage routes and wide-range Muslim conquests. This article attempted to examine two major schools of geography in the Islamic world under the influence of Hindi and Iranshahri schools of geography, which include 1. Iraqi school (Baghdad worldview) 2. Balkh school given the centrality of Mecca and the Muslim. Unlike the former, the Balkhi school more attention to the Mulsim world, to the extent that thee followers of Balkhi school consider Mecca as the center of the world, where the geography is religious. The Balkhi School of geography has been based on Islamic data plus adopting a more scientific perspective, whereas the Iraqi school entails a more widespread and more comprehensive geography.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

این پژوهش به منظور بررسی تأثیر اصلاح متنی بر بهبود توانایی درک مطلب زبان آموزان ایرانی بالاتر از سطح میانی انجام پذیرفت .بدین منظور 115 دانشجوی مرد و زن رشته مترجمی زبان انگلیسی در این پزوهش شرکت نمودند.

چکیده پژوهش شبه تجربی حاضر به بررسی بکارگیری تمارین کلاسی که برانگیزنده آگاهی و توجه آگاهانه به همایندها بعنوان بخشی از یک دوره ی مکالمه زبان خارجی در یکی از آموزشگاه های زبان انگلیسی ایران است می پردازد.

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...