Analysis of Images in Iranian High School EFL Course Books

نویسندگان

  • Sadri, Elham Sheikhbahaee University, Isfahan
  • Tahririan, Mohammad Hassan Sheikhbahaee University, Isfahan
چکیده مقاله:

این مقاله چکیده ندارد

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

Evaluation of High School English Course Books in Iran: Task Types in Focus

This study sought to examine the type and frequency of tasks in the Iranian high school English course books (Prospect 1, 2, 3 & English Book 1, 2, 3). The corpus was analyzed based on Nunan’s (1999) framework composed of five main task types, namely cognitive, interpersonal, linguistics, affective, and creative. To this end, the whole content of the aforementioned course books went through con...

متن کامل

focus on communication in iranian high school language classes: a study of the role of teaching materials in changing the focus onto communication in language classes

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت ک...

15 صفحه اول

the effect analysis of proficiency on language - switching in iranian efl learners writing

abstract in a protocol analysis of second language writing from 20 adult english as a foreign language (efl) iranian students, this research observed how language-switching (l-s), i.e., first language use in l2 writing, was affected by l2 proficiency. switching interactively between first (l1) and second (l2) languages has been recognized as one of the salient characteristics of l2 writing....

15 صفحه اول

on the practicality and effectiveness of a personalized eclectic method incorporated into iranian high school efl syllabus

همگام با سرعت در حال رشد خلاقیت و نوآوری های آموزش زبان به ویژه ظهور روش ارتباطی آموزش زبان? بسیاری از مدارس زبان با بازاندیشی آموزش و پرورش خود? برای گنجاندن فعالیت های ارتباطی، وزمینه ی شخصی سازی شده به شیوه های سنتی خود به روز رسانی شده اند. با این حال، مدارس ایرانی در این زمینه آهسته پیش رفته اند. از این رو، هدف عمده ی پژوهش حاضر برداشتن یک گام در پر کردن شکاف بین نظریه های آموزشی نو ظهور و...

15 صفحه اول

Students’ Attitude Towards English Language Learning: The Case of Iranian Junior High-School Students and Prospects Course-books

Although a surfeit of studies have examined the students’ attitude towards foreign and / or second language both inside and outside Iran, it seems scanty studies have been devoted to evaluate Prospect-trained students’ attitude towards English. This quantitative study investigated the students’ attitudes towards English language learning among 80 junior high school students in Ahvaz, Iran. Thes...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 16  شماره 2

صفحات  137- 160

تاریخ انتشار 2013-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023