Assessing Pragmatics through MDCTs: A Case of Iranian EFL Learners

نویسندگان

  • Mohammad Mahdi Hajmalek Khatam University
چکیده مقاله:

Testing pragmatic competence has always posed daunting challenges to researchers and practitioners. As a step to address the gap in pragmatic testing, this paper delineates the procedural stages of developing and validating a context-sensitive Multiple Choice Discourse Completion Test (MDCT). Following a unitary view of validity, tenable argument and empirical evidence was accumulated to support the construct validity of the test. While 136 advanced learners of English took the developed test, it exhibited reasonable internal consistency (α= .72). Furthermore, the results of correlational studies revealed acceptable association between the scores of this MDCT with both a written version of the same test and a previously validated test of pragmatics from the literature endorsing its concurrent validity. Also, the MDCT proved efficient in differentiating between native speakers and EFL learners as suggested by the results of an independent samples t-test. Finally, a pretest-posttest experimental study with 26 intermediate EFL learners was designed to check the sensitivity of the test towards developments in learners’ interlanguage after which a t-test analysis corroborated the construct validity of the test. This array of evidence denotes that the suggested MDCT can be reliably used in EFL contexts as a valid measure of pragmatic competence.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a comparison of linguistic and pragmatic knowledge: a case of iranian learners of english

در این تحقیق دانش زبانشناسی و کاربردشناسی زبان آموزان ایرانی در سطح بالای متوسط مقایسه شد. 50 دانش آموز با سابقه آموزشی مشابه از شش آموزشگاه زبان مختلف در دو آزمون دانش زبانشناسی و آزمون دانش گفتار شناسی زبان انگلیسی شرکت کردند که سوالات هر دو تست توسط محقق تهیه شده بود. همچنین در این تحقیق کارایی کتابهای آموزشی زبان در فراهم آوردن درون داد کافی برای زبان آموزان ایرانی به عنوان هدف جانبی تحقیق ...

15 صفحه اول

discursive motivation/demotivation construction: a case of iranian efl majors

بررسی نقش گفتمان در شکل گیری یا کاهش انگیزش فراگیران زبان خارجی موضوع تحقیق نسبتاً جدیدی است. از این رو، تحقیقات کمی در این زمینه وجود دارد. به منظور پر کردن این خلاء ، مطالعه کنونی به بررسی فرآیند گفتمان مدار شکل گیری یا کاهش انگیزش دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی پرداخت. نخست، این مطالعه به صورت آزمایشی با 7 نفر (? دانشجوی پسر و 5 دختر) از دانشجویان سال دوم دوره ی کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ...

the effect of the utilization of electronic dictionaries on depth and breadth of vocabulary knowledge: a case of iranian efl learners

مطالعه حاضر تلاشی است برای بررسی تأثیرات به کارگیری فرهنگ لغات ، یکی از مهمترین ابزارهای یادگیری واژگان درفراگیری زبان خارجی، بر روی دانش لغوی. دراین تحقیق فرهنگ های الکترونیکی در قیاس با فرهنگ های چاپی مورد بررسی قرارگرفته اند که آیا این فرهنگ ها تاثیرقابل توجهی بر روی دوبعد کمی و کیفی دانش لغوی یعنی عمق و گستره لغات می گذارند. همچنین مشخص گردیده است که آیا تفاوت قابل ملاحظه ای میان عمق و گستر...

15 صفحه اول

native speaker norms and teaching english to non_native speakers : the case of iranian efl learners

امروزه، این که زبان انگلیسی سریع ترین و گسترده ترین زبان مورد استفاده در سراسر جهان است به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است. استفاده مشترک از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی مستلزم هنجارها و مدل های یادگیری و تدریس زبان است. زبان شناسان توجه ویژه ای به مفهوم "زبان مادری" به عنوان تنها منبع درست و قابل اعتماد از داده های زبان می داده اند.با این حال، این اصطلاح به اندازه کافی روشن به نظر ...

15 صفحه اول

Exploring EFL Learners' Beliefs toward Communicative Language Teaching: A Case Study of Iranian EFL Learners

Although Communicative Language Teaching (CLT) has been widely advocated by a considerable number of applied linguists and English language teachers, its implementation in English as a Foreign Language (EFL) contexts has encountered a number of difficulties.  Reviewing the literature suggests that one of the reasons for unsuccessful implementation of CLT may be neglect of learners' beliefs in t...

متن کامل

teachers emotional intelligence, self-efficacy, and perceived english language proficiency: a case of iranian efl teachers

educational researchers have provided evidence that teachers’ emotional intelligence has strong effects on various aspects of teaching and learning. yet, in the field of teaching english to speakers of other languages (tesol), inquiry into teachers’ emotional intelligence is nearly limited. given its documented powerful impact on teaching practices and student learning, it is critical to pursue...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 2

صفحات  59- 80

تاریخ انتشار 2014-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023