Comparative study of semen traits and histomorphometric features of testes ‎of broiler breeder males with different phenotypic traits

نویسندگان

  • Alireza Talebi Department of Poultry Health & Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
  • Gholamreza Najafi Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
  • Manoochehr Alimehr Department of Poultry Health & Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
  • Mohammad Hossein Alavi Department of Poultry Health & Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
  • Naeimeh Simaei Department of Basic Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده مقاله:

Fertility reduction due to sub-fertile males is a major concern in breeder flocks. Phenotypic traits of broiler breeder males and their relationships with fertility can be used as reliable indicators for identification and removal of sub-fertile males from the breeder flocks. This study was conducted to investigate semen traits (semen volume, sperm motility, sperm viability and sperm count) and testes histomorphometric features including tubule differentiation index (TDI), spermiation index (SPI), Sertoli cell index (SCI) and mitotic index (MI) of broiler breeder males with the same age but different phenotypic traits. According to phenotypic traits, 12 broiler breeder males (Ross-308 strain) were classified into three equal groups. Group 1: roosters with fertile phenotypic traits (fertile), group 2: roosters with the lowest fertile phenotypic traits (sub-fertile) and group 3: roosters with moderate fertile phenotypic traits (moderate). The results confirmed potential relationship between phenotypic traits and fertility in broiler breeder males. Semen traits and histomorphometric features of broiler breeder males' testis of the group 3 were more similar to those of the fertile roosters. Therefore, it can be concluded that exclusion of these roosters from the breeder flock may have undesirable effects on flock fertility.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

transference of imagery: a comparative formalistic study of shakespeares hamlet and its two persian translations

هدف از این تحقیق بررسی انتقال صور خیال هملت در دو ترجمه ی فارسی آن از نظر فرمالیستی بود. برای بدست آوردن داده-های مورد نیاز، 130 نمونه استعاره، مجاز، ایهام، کنایه و پارادوکس در متن اصلی مشخص شده و سپس بر اساس مدل نیومارک (1998) برای ترجمه ی استعاره یا بطور کلی زبان مجاز با معادل های فارسی شان مقایسه گردیدند. این تحقیق بر آن بود تا روش های استفاده شده برای ترجمه هر کدام از انواع زبان مجاز ذکر شد...

15 صفحه اول

a comparative study of bilingual schools and language institutes: examining iranian efl students’ knowledge of listening, reading grammar and vocabulary

هدف از پژوهش حاضر مقایسه زبان آموزان مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان انگلیسی به منظور تعیین هر گونه تفاوت معنادار در مهارت های درک مطلب، درک شنیداری، دانش دستوری و دانش واژگان است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از مجموعه 197 نفر دانش آموز پسر در مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان جمع آوری شده است. تمامی شرکت کنندگان به مدت چهار الی پنج سال در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کرده اند. به منظور جمع آور...

comparative dna interaction studies of antiviral drug, zidovudine and its complex using different instrumental methods

هدف از این مطالعه بررسی امکان استفاده از داروهای شناخته شده در درمان سایر بیماریها به عنوان داروهای ضد سرطان است. همچنین با استفاده از این داروها در ساختمان کمپلکس فلز می توان شاخص های دارویی بدست آمده را بررسی نمود. داروی ضد ویروس ایدز(hiv)به نام زیدوودین(azt)انتخاب و.کمپلکس.محلول.در.آب[pt(azt)2]cl2سنتزو به روشهای مختلف فیزیکی و شیمیایی شناسایی گردید. بر هم کنش مقایسه ای این دارو و کمپلکس پلا...

15 صفحه اول

‏‎a comparative study of language learning strategies employmed by bilinguals and monolinguals with reference to attitudes and motivation‎‏

هدف از این تحقیق بررسی برخی عوامل ادراکی واحساسی یعنی استفاده از شیوه های یادگیری زبان ، انگیزه ها ونگرش نسبت به زبان انگلیسی در رابطه با زمینه زبانی زبان آموزان می باشد. هدف بررسی این نکته بود که آیا اختلافی چشمگیر میان زبان آموزان دو زبانه و تک زبانه در میزان استفاده از شیوه های یادگیری زبان ، انگیزه ها نگرش و سطح مهارت زبانی وجود دارد. همچنین سعی شد تا بهترین و موثرترین عوامل پیش بینی کننده ...

15 صفحه اول

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به...

Comparative effects of nano-selenium and sodium selenite ‎supplementations on fertility in aged broiler breeder males

It is well documented that aging has negative effects on fertility. With increasing age, the activity of antioxidant enzymes are reduced and because of roosters sperm composition, a high proportion of polyunsaturated fatty acids (PUFAs), the probability of sperm damage increases. The objective of the present study was to compare the effects of nano-selenium and sodium selenite on fertility in a...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 1

صفحات  1- 6

تاریخ انتشار 2018-03-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023