× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Exploring Authorial Identity in terms of Voice Intensity and Subject-Positioning in the Argumentative Writings of Male and Female Iranian Advanced EFL Learners

نویسنده

  • Omid Mallahi Assistant Professor of English Language Teaching Group, University of Hormozgan

چکیده

Academic writing is not just about presenting a set of ideas, but through the act of writing, the authors position themselves as individuals having particular identities which mostly reflect the dominant sociocultural values and practices of the discourse communities in which they are living and performing. The present study, using a mixed method approach, attempted to explore the evidences of voice and subject positioning, as reflections of authorial identity, in the argumentative writings of 41 advanced Iranian EFL learners. At first, the relationship between voice intensity and overall writing quality of the participants was assessed and the results indicated a positive relationship between the constructs. The multiple regression analysis conducted also revealed that assertiveness, as one of the main subcomponents of voice in writing, had the highest level of contribution in accounting for the writing competence of the learners. Afterwards, some representative instances of subject-positioning (i.e., ideational, interpersonal and textual) in the written texts were identified and discussed based on the ideological context of the study since it is believed that authorial identity and voice can vividly reflect the overall ideology of the specific discourse community in which they are constructed. Finally, it was suggested that raising the awareness of learners and even instructing them about the significance of authorial identity, voice and subject-positioning in writing can assist them in constructing more authentic texts in terms of idea presentation, consideration of readers and specific textual and linguistic features used.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

testing plays a vital role in any language teaching program. it allows teachers and stakeholders, including program administrators, parents, admissions officers and prospective employers to be assured that the learners are progressing according to an accepted standard (douglas, 2010). the problems currently facing language testers have both practical and theoretical implications but the first i...

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یاد...

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام...

رشد انفجاری تکنولوژی فرصت های آموزشی مهیج و جدیدی را پیش روی فراگیران و آموزش دهندگان گذاشته است. امروزه معلمان برای اینکه در امر آموزش زبان بروز باشند باید روش هایی را اتخاذ نمایند که درآن ها از تکنولوژی جهت کمک در یادگیری زبان دوم و چندم استفاده شده باشد. با در نظر گرفتن تحولاتی که رشته ی آموزش زبان در حال رخ دادن است هم اکنون زمان مناسبی برای ارزشیابی نگرش های موجود نسبت به تکنولوژی های جدید...

چکیده برای دو دهه مطالعات بر روی فرصت تمهید و نقش آن در عملکرد گفتاری زبان آموزان نشان داده است که فرصت برای تمهید جهت انجام کار ((task عموما گفتار فراگیران را بهبود می بخشد (ellis, 2005). فرض بر این است که فرصت تمهید بار ذهنی را در خلال پردازش زبانی کاهش داده و به فراگیران اجازه میدهد تا به جنبه های مختلف زبان توجه کنند و این توجه تسهیل شده در عوض منتج به عملکرد کار موفق تر میشود. پژوهشگرا...

مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود رابطه ی ممکن میان هوشهای زبانی و منطقی زبان آموزان انگلیسی و تعداد و انواع مغلطه های زبانی و شواهد در متنهای استدلالی آنان انجام پذیرفته است.بدین منظور، 70 زبان آموز با سطح زبانی متوسط به بالا از دو موسسه زبان انگلیسی در ایران انتخاب شده و پرسشنامه های مزبوطه را تکمیل نموده و متنی استدلالی نوشتند. متون نوشته شده مورد بررسی قرار گرفته و نمرات پرسشنامه ها محاسبه شده ...