× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Fast and Sensitive Determination of Acetic Anhydride in the Air Using Hollow Fiber Method

نویسندگان

  • Abdulrahman Bahrami Center of Excellence for Occupational Health, Research Center for Health Sciences, School of Public Health, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  • Elnaz Taheri Occupational Health, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  • Farzane Mollabahrami Occupational Health, Student Research Committee, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
  • Maryam Farhadian Department of Biostatistics, School of Public Health and Research Center for Health Sciences, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran

چکیده

This study aimed to introduce a new method based on Hollow Fiber in order to determination of acetic anhydride (AA) in the air. Hydroxylamine hydrochloride and sodium hydroxide (1:1), were used as extraction solvent. This method was studied in the laboratory under various conditions. In order to make different concentrations of AA in the air, a standard glass chamber was used. The optimization of the sampling parameters and breakthrough volume was performed using the response surface method (RSM) and Design-Expert software (v.11.0). The results of the study indicated that the optimum sampling rate was 10 mL/min. The repeatability estimates of the proposed method including intra and inter-day were in the confine of 0.079–0.11 and 0.081–0.14, respectively. The limit of detection (LOD) and limit of quantitation (LOQ) of the examined analytes were 0.003 and 0.009 ng/mL, respectively. The storage time for the HF sampling method was seven days at laboratory temperature. The overall conclusion is that the HF sampling method showed a great sensitivity for the sampling of AA in the air. It could be assumed that HF sampling method is a fast, reliable and sensitive method and had a proper performance in the sampling of AA, compared to the National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)- 3506 method.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

در سال های اخیر، تقاضای استفاده از تئوری خطی ویسکوالاستیسیته بیشتر شده است. با افزایش استفاده از کامپوزیت های پیشرفته در صنایع هوایی و همچنین استفاده روزافزون از مواد پلیمری، اهمیت روش های دقیق طراحی و تحلیل چنین ساختارهایی بیشتر شده است. این مواد جدید از خودشان رفتارهای مکانیکی ارائه می دهند که با تئوری های الاستیسیته و ویسکوزیته، نمی توان آن ها را توصیف کرد. این مواد، خواص ویسکوالاستیک دارند....

چکیده هدف از این کار بررسی الکترواکسیداسیون کتکول و مشتقات آن در حضور 4-فنیل سمی کاربامازید بوده است اکسیداسیون کتکولها ترکیبات نا پایدار کینونها را تولید می کنند که این ترکیبات می تواند در واکنش مایکل بعنوان پذیرنده نوکلئوفیل عمل نمایند. در ادامه اکسایش کتکولهای (a-c1) را درحضور 4-فنیل سمی کاربامازید در محلول آب/استونیتریل (90/10)بوسیله ولتامتری چرخه ای و کولن متری در پتانسیل ثابت مورد بررسی ...

Polyvinylidene fluoride/polyvinylpyrrolidone (PVDF/PVP) hollow fiber membranes were fabricated by dry-jet wet-spinning process. The correlated effects of the air gap length and PVP concentration ((1) the air gap length effect at the low and high PVP concentration in the dope solutions, as well as (2) the effect of the PVP concentration at the same air gap length) on the cross-section structure ...

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

In this study, hollow fiber liquid phase microextraction (HF-LPME) coupled with highperformanceliquid chromatography (HPLC) with UV detection was applied for preconcentrationand determination of Diclofenac sodium in biological fluids. Parameters affecting the extractionprocess including pH of donor phase and acceptor phase, type of extraction solvent, stirring rate,extraction time, and salt add...

the aim of the present study was to investigate the frequency and the type of discourse markers used in the argumentative and expository writings of iranian efl learners and the differences between these text features in the two essay genres. the study also aimed at examining the influence of the use of discourse markers on the participants’ writing quality. to this end the discourse markers us...