× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Hidden Ideologies within Imported Language Teaching Series: This time the case of Four Corners and Impact Values Series

نویسندگان

  • Marjan Vosoughi English Department, Sabzevar Branch, Islamic Azad University, Sabzevar, Iran

چکیده

Extracting incompatible values in the best-sellers current in ELT markets is a real concern. In this study, the researchers tried to bring some claims/counterclaims for hidden ideologies regarding two imported English language teaching coursebooks-Four Corners and Impact Values Series, which are commonly taught within Iranian English language institutes. The main intention was that they might transmit incompatible English culture to the Iranian learners. Through a qualitative design, vigorous content analysis was conducted over diverse randomly selected texts/topics and images in the two books, it was found out that regarding images, four themes instantiated incongruent values to the local context for Iranian learners including A) boy-girl relationship, B) imbalance of religious norms as opposed to other religions, C) incongruent lifestyles, and D) the proportion of the male vs. female images in the two books. As to topics included in the books, mismatching items were detected within seven main categories including A) Cross-gender relationship, B) disregarding the importance of family, C) excessive Use of Internet, D) Mobile Phones, and Computers, E) food and drink prohibitions, F0 forbidden or inappropriate habits,G) incompatible jobs and professions, and H) showing disrespect for older people. Finally, some suggestions regarding compatibility issues with local cultural input enrichment with the Iranian culture were given.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده هدف اول این تحقیق بررسی تأثیر آموزش مصحح بر آموزش گیرندگان براساس پایایی نمره های آنها در پنج بخش شامل محتوا ، سازمان ، لغت ، زبان و مکانیک بود. هدف دوم این بود که بدانیم آیا تفاوتهای بین آموزشی گیرندگان زن و مرد در پایایی نمرات آنها وجود دارد. برای بررسی این موارد ، ما 90 دانشجو در سطح میانه (متوسط) که از طریق تست تعیین سطح شده بودند انتخاب شدند. بعد از آنها خواستیم که درباره دو موضوع ا...

امروزه، این که زبان انگلیسی سریع ترین و گسترده ترین زبان مورد استفاده در سراسر جهان است به عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است. استفاده مشترک از زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی مستلزم هنجارها و مدل های یادگیری و تدریس زبان است. زبان شناسان توجه ویژه ای به مفهوم "زبان مادری" به عنوان تنها منبع درست و قابل اعتماد از داده های زبان می داده اند.با این حال، این اصطلاح به اندازه کافی روشن به نظر ...

This study aimed to investigate whether there is any significant relationship between the readability and vocabulary profile including the most frequent words (K1 words) and academic word list (AWL) of reading passages of Four Corners series which were EFL textbooks. To determine the readability of the texts, the Flesch–Kincaid (1975) readability test was used, while the texts' academic word li...

This study aimed to investigate whether there is any significant relationship between the readability and vocabulary profile including the most frequent words (K1 words) and academic word list (AWL) of reading passages of Four Corners series which were EFL textbooks. To determine the readability of the texts, the Flesch–Kincaid (1975) readability test was used, while the texts' academic word li...

The present study is an attempt to compare the use of different forms of greeting speech acts presented in Iranian junior high school textbooks, i.e. Prospect series (I, II, III) and Four Corners series (1, 2, 3 and 4) which are quite popular in Iranian high schools and institutions. To this end, greeting forms in the language function and conversation sections of these two series were analyzed...

The present study is an attempt to compare the use of different forms of greeting speech acts presented in Iranian junior high school textbooks, i.e. Prospect series (I, II, III) and Four Corners series (1, 2, 3 and 4) which are quite popular in Iranian high schools and institutions. To this end, greeting forms in the language function and conversation sections of these two series were analyzed...