Histopathological changes and biochemical analysis of sulfadiazine injected in egg in chicken embryo pectoral muscles

نویسندگان

  • A. Araghi Department of Food Hygiene, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
  • H. Golshahi Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran,Iran
  • M. Abouhosseini Tabari Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
  • R. Sayrafi Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Amol University of Special Modern Technologies, Amol, Iran
چکیده مقاله:

This study aimed to investigate the effects of different doses of sulfadiazine on embryonic chicken pectoral muscles. In total, 100 fertile eggs were obtained and divided into five groups of control (no injection) and sulfadiazine injection at doses of 2, 10, 30, and 70 mg/kg. After hatching, pectoral muscle tissues were harvested from the newly hatched chickens for histopathological examination and measurement of oxidative stress parameters. Microscopic examination of pectoral muscle samples indicated that sulfadiazine administration changed the histopathological structure of chicken pectoral muscles only at very high doses (30 and 70 mg/kg). Major histopathologic events associated with sulfadiazine cytotoxicity were multifocal degeneration, necrotic tissue changes, and inflammatory cell infiltration (predominantly mononuclear cells) around degenerated and necrotic muscle fibers. Moreover, sulfadiazine at doses of 10, 30 and 70 mg/kg increased malondialdehyde level and decreased glutathione, ferric reducing antioxidant power, and total carotenoid, which indicated oxidative damage in broiler skeletal muscles. Therefore, it could be concluded that in-egg administration of up to 10 mg/kg of sulfadiazine is safe for chicken embryo, whereas dosage of 30 mg/kg (or above) is considered highly toxic.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

histopathological changes and biochemical analysis of sulfadiazine injected in egg in chicken embryo pectoral muscles

this study aimed to investigate the effects of different doses of sulfadiazine on embryonic chicken pectoral muscles. in total, 100 fertile eggs were obtained and divided into five groups of control (no injection) and sulfadiazine injection at doses of 2, 10, 30, and 70 mg/kg. after hatching, pectoral muscle tissues were harvested from the newly hatched chickens for histopathological examinatio...

متن کامل

the stady and analysis of rice agroclimatology in lenjan

the west of esfahan province, iran, is one of the most important agricultural areas throughout the country due to the climate variability and life-giving water of zayanderood river. rice is one of the major and economic crops in this area. the most important climatic elements in agricultural activities which should be considered include temperature, relative humidity, precipitation and wind. so...

15 صفحه اول

Assessment of Biochemical and Histopathological Changes in the Liver of Chick Embryo Treated with a Commercial Deltamethrin Formulation

We studied the hepatotoxic effects of a deltamethrin containing formulation (Decis®) on developing em-bryo of Gallus domesticus. Fertilized eggs were immersed in three different concentrations of deltamethrin (12.5, 25 and 50 mg/L) for 60 min at 37 ˚C prior to incubation (ED 0) and on the 4th day of incubation (ED 4) and incubated till embryonic day (ED) 16. Exposure to 50 mg/L of deltamethrin ...

متن کامل

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

a contrastive analysis of concord and head parameter in english and azerbaijani

این پایان نامه به بررسی و مقایسه دو موضوع مطابقه میان فعل و فاعل (از نظر شخص و مشار) و هسته عبارت در دو زبان انگلیسی و آذربایجانی می پردازد. اول رابطه دستوری مطابقه مورد بررسی قرار می گیرد. مطابقه به این معناست که فعل مفرد به همراه فاعل مفرد و فعل جمع به همراه فاعل جمع می آید. در انگلیسی تمام افعال، بجز فعل بودن (to be) از نظر شمار با فاعلشان فقط در سوم شخص مفرد و در زمان حال مطابقت نشان میدهند...

15 صفحه اول

analysis of power in the network society

اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که مرحله تازه ای در تاریخ جوامع بشری اغاز شده است. ویژگیهای این جامعه نو را می توان پدیده هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی ، هندسه متغیر شبکه ای، فرهنگ مجاز واقعی ، توسعه حیرت انگیز فناوری های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مکان برشمرد. از سوی دیگر قدرت به عنوان موضوع اصلی علم سیاست جایگاه مهمی در روابط انسانی دارد، قدرت و بازتولید...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 71  شماره 4

صفحات  259- 267

تاریخ انتشار 2016-12-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023