Mentoring در آموزش دانشجویان اتاق عمل: یک مرور نظام مند

نویسندگان

  • زایری, فرید دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • محتشمی, جمیله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
  • میرباقر آجرپز, ندا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده

مقدمه: نتایج تحقیقات نشان داده شکاف نسبتاً عمیقی در روند آموزش مهارتهای اتاق عمل و عملکرد بالینی وجود دارد. به طوری که آموزش‌های بالینی موجود، توانایی لازم برای انجام مهارتها را به دانشجو نمی‌دهد. یکی از رویکردهای نوین آموزشی، برنامه منتورینگ می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف مرور سیستماتیک روش منتورینگ در آموزش دانشجویان اتاق عمل انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر به شیوه مرور سیستماتیک انجام شد. جستجوی منابع اطلاعاتی فارسی IranMedex, SID and Magiran و انگلیسی PubMed, Ovide, Elsevier, ProQuest و با کلید واژه‌های منتور، منتی، منتورینگ، منتورشیپ، اتاق عمل، جراحی از سال 2001 تا 2015 انجام شد، تمام مقالات و مطالعات مرتبط با منتورینگ جمع آوری شد که 342 مقاله بود. از این تعداد فقط 27 مقاله در مورد استفاده از منتورینگ در اتاق عمل بود. یافته‌ها: از 27 مقاله‌ای که مرور شد 18 مقاله پژوهشی و 9 مقاله مروری و در دوتم بود. تم‌ها شامل 1- اعضاء هیأت علمی و کارشناسان اتاق عمل به عنوان منتور در آموزش دانشجویان اتاق عمل 2- اهمیت منتورینگ و ایجاد شایستگی بالینی در افراد تازه وارد به اتاق عمل بود. اکثر مطالعات مروری در مورد اهمیت استفاده از منتورینگ در آموزش تکنیک‌ها و روشهای ویژه جراحی و مراقبتهای حین، قبل و بعد از آن بود. نتیجه گیری: رویکرد منتورینگ بر ارتقاء سطح شایستگی بالینی دانشجویان اتاق عمل مؤثر است. پیشنهاد می‌شود این روش در آموزش بالینی دانشجویان پزشکی و پیراپزشکی استفاده گردد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

دلایل لغو عمل جراحی در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند

مقدمه: لغو عمل جراحی از بزرگترین دشواری­های بیمارستانی در سراسر دنیا است. لغو اعمال جراحی به علت ایجاد استرس، صرف وقت، هزینه­های زیاد و اشغال تخت­های بیمارستان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی مستندات و شواهد موجود در خصوص علل لغو عمل جراحی در ایران انجام شد. روش‌ها: این مرور نظام­مند در نیمه اول سال 1393 انجام شد. کلید واژه­های لغو، تعویق، تأخیر، کنسل، عمل جراحی و ایران،...

متن کامل

فهرست نویسی اجتماعی آری یا نه؟: یک مرور نظام مند

هدف: هدف از این پژوهش، مروری نظام‌­مند بر پژوهش‌های انجام شده در زمینه ضرورت به کارگیری فهرست­‌نویسی اجتماعی در کتابخانه‌ها و شناسایی خلأهای پژوهشی موجود است. روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش مرور نظام‌مند و همچنین تحلیل محتواست. بدین منظور پژوهش‌های مرتبط در 4 پایگاه‌ اطلاعاتی در بازه زمانی 2005 تا 2016 مورد جستجو قرار گرفت و پس از 3 مرحله غربالگری تعداد 19 ...

متن کامل

دلایل لغو عمل جراحی در ایران: یک مطالعه مرور نظام مند

مقدمه: لغو عمل جراحی از بزرگترین دشواری­های بیمارستانی در سراسر دنیا است. لغو اعمال جراحی به علت ایجاد استرس، صرف وقت، هزینه­های زیاد و اشغال تخت­های بیمارستان از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. این تحقیق به منظور بررسی مستندات و شواهد موجود در خصوص علل لغو عمل جراحی در ایران انجام شد. روش ها: این مرور نظام­مند در نیمه اول سال 1393 انجام شد. کلید واژه­های لغو، تعویق، تأخیر، کنسل، عمل جراحی و ایران،...

متن کامل

تأثیر آموزش مهارت حل مساله بر اضطراب دانشجویان اتاق عمل

زمینه و هدف: اضطراب یک احساس ناخوشایند و مبهم و اغلب به شکل دلواپسی است که با حس تردید نسبت به یک عامل ناشناخته تعریف میشود. دانشجویانی که در محیطهای بیمارستانی مانند اتاق عمل فعالیت میکنند، تحت تأثیر عوامل استرسزا قرار میگیرند. آموزش مهارت حل مساله نوعی مداخله روانشناختی کوتاه مدت است که میتواند در حل مشکلات روانشناختی استفاده شود. بنابراین مطالعه حاضر با هدف تاثیر آموزش مهارت حل مساله بر اضطر...

متن کامل

تاثیر روانی- عاطفی شبیه سازها در آموزش دانشجویان کارشناسی پرستاری : یک مطالعه مروری نظام مند

Introduction: High-Fidelity simulators are considered as costly educational technologies. With a cost-effective view, if this technology can be an effective and profound impact on learners may be considered as a good alternative and complementary option to theoretical and clinical nursing education.  But if the effects of this technology haven’t appropriate depth, it should paid spec...

متن کامل

کاربرد الگوها و تئوری‌های آموزش و ارتقاء سلامت در مداخلات فعالیت جسمانی برای زنان: یک مرور نظام مند

Introduction: The present study as a systematic review investigated and analyzed interventions based on models and theories of health education and promotion in the field of physical activity in women.  Materials and Methods: Three electronic databases, including Springer, Biomed Central and Science Direct were searched systematically. Only studies were selected that were quantitative, ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 23 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 5  شماره 3

صفحات  47- 54

تاریخ انتشار 2016-09

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022