× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Numerical Analysis of the Primer Location Effect on Ground Vibration Caused by Blasting

نویسندگان

  • Moein Bahadori Engineering department, Faculty of Engineering, Kashan University, Iran

چکیده

Ground vibration is one of the undesirable results of blasting operations. Different methods have been proposed to predict and control ground vibration that is caused by blasting. These methods can be classified as laboratory studies, fieldwork and numerical modeling. Among these methods, numerical modeling is the one which saves time and cuts costs since it takes into account the basic principles of mechanics and provides step by step time-domain solutions. In order to use numerical analysis in predicting the results of blasting operations, the accuracy of the output must be verified through field test. In this study, ground vibration caused by blasting in a field operation in Miduk Copper Mine was recorded using 3-components seismometers of the Vibracord seismograph and analyzed by Vibration-Meter software. Propagation of the waves caused by blasting in the mine slope was modeled using discrete element logic in the UDEC numerical software and compared to the results of the field test. Having tested the accuracy of the results obtained, the effect of primer location and the direction of detonation propagation in the blast hole on the rate of ground vibration caused by blasting was investigated. The results show that by changing primer location from the bottom of the hole to its top, the rate of ground vibration caused by blasting increases.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

abstract in a protocol analysis of second language writing from 20 adult english as a foreign language (efl) iranian students, this research observed how language-switching (l-s), i.e., first language use in l2 writing, was affected by l2 proficiency. switching interactively between first (l1) and second (l2) languages has been recognized as one of the salient characteristics of l2 writing....

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

abstract the first purpose of this study was to investigate the effect of consciousness-raising (c-r) activities on learning grammatical structures (simple present tense in this case) by iranian guidance school efl learners. the second one was to investigate the effect of gender on learning the simple present tense through c-r activities and tasks. finally, this study aimed to investigate the ...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...