× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

Recognition of Sequence of Print and Ink Strokes: Investigation the Effect of Handwriting Pressure, Hue of Ink, Printer and Paper Type

نویسندگان

  • A. Tajik Esmaeili Department of Color Imaging, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran
  • M. Ataeefard Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran
  • M. Safi Department of Color Imaging, Institute for Color Science and Technology, Tehran, Iran

چکیده

By introducing of digital techniques, forensic document examiners has been encouraged to work with better accuracy in non-destructive ways. The aim of this study was to present a non-destructive, accessible, economic (affordable), user friendly, portable, useful and easy technique for specifying the order of crossing lines of ink stroke and printed text. The intersections of LaserJet and Inkjet prints in different colors and brands under various handwriting pressures and papers were examined with a digital microscope. The 2414 exemplars were prepared on two types of A4 papers. For the Inkjet printer, the sequence of printed text and ink stroke cannot be recognized. For LaserJet printer, the results showed the outcomes indicated using digital microscope is a good option in defining the sequence of pen-ink strokes in different colors and black toner in most examples. In the blue, black and red hues, the sequence of print and ink is recognizable in most cases. For green color, no specific results were observed.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

abstract while task-based instruction is considered as the most effective way to learn a language in the related literature, it is oversimplified on various grounds. different variables may affect how students are engaged with not only the language but also with the task itself. the present study was conducted to investigate language and task related engagement on the basis of the task typolog...

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

هدف از آزمایش اول بررسی اثر سطوح مختلف سریسین [0 (control), 0.1, 0.5, 1.0, 2.5 %] افزوده شده به محیط , ivm بر cumulus cell expansion، بلوغ هسته و توسعه متوالی جنین، در گوسفندان نژاد سنجابی در فصل تولید مثلی می باشد. از سرگیری میوز به وسیله خارج شدن اولین پولار بادی اندازه گیری و هم چنین درصد رسیدن جنین های دو سلولی به مرحله کلیواژ و بلاستوسیت نیز به عنوان نشانه ای از میزان شایستگی توسعه اولیه ج...