Stimulation of Organizational Inertia: Identification of the Dimensions and Components of Organizational Inertia at Mazandaran University of Medical Sciences, Iran

نویسندگان

  • Enayati, Taraneh Human Science Faculty, Islamic Azad University sari branch, Mazandaran,Iran
چکیده

Background & Objective: Considering the current unstable environment, organizations are faced with numerous changes and should adapt to various environmental factors. The present study aimed to evaluate the dimensions and components of organizational inertia at Mazandaran University of Medical Sciences (MUMS), Iran. Materials and Methods: This applied study was conducted based on an exploratory design approach. The sample population consisted of the administrators in the qualitative section and faculty members in the quantitative section. Data were collected via note-taking and semi-structured interviews in the qualitative section and using a 64-item researcher-made organizational inertia questionnaire in the quantitative section. Data analysis was performed in SPSS version 21 and the PLS software using exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equations. Results: The results of exploratory factor analysis indicated that organizational inertia had organizational, environmental, and individual dimensions. The organizational dimension consisted of seven components, including supportive climate, continuous staff training, inertia in procedures, inter-organizational learning activities, environmental scrutiny, organizational structure, and leadership. The environmental dimension had two components of flexibility and environmental changes, and the individual dimension had eight components of knowledge inertia, continuous education, inertia in thought, inertia in practice, inertia of experience, inertia of learning, psychological inertia, and insight inertia. Conclusion: From the viewpoint of the faculty members of MUMS, there is organizational inertia in the individual, organizational, and environmental dimensions of the university. Therefore, the university officials must modify the components of organizational inertia in order to counteract this phenomenon.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

faculty of psychology and social sciences group of anthropology master thesis in major of anthropology

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرا و نتایج به دست آمده): کار جمع آوری گو یش های محلی در سال های اخیر شتاب امیدوار کننده ای به خود گرفته است. شاید از بارزترین اهداف جمع آوری گویش های مختلف، ثبت و ضبط آن، جلوگیری از نابودی و مهمتر از همه حل مشکلات دستوری زبان رسمی باشد. دقت در فرآیند های زبانی گویش های محلی نوع ارتباط مردم نواحی مختلف با پیرامون نشان را به ما نشان خواهد داد. از س...

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

Identify and Evaluate the Dimensions of Organizational Structure at Agile University; Case Study: Azad University Units of Mazandaran

The objective of present study was to identify and evaluate the organizational structure of agile universities. The research method was mixed (qualitative-quantitative). Statistical populations in the qualitative section consisted of 18 researchers in the field of organizational agility and were selected by purposive sampling method. Statistical society in quantitative section consisted of 150 ...

متن کامل

the pathology of historical texts translation: a study of persian translations of 7th volume of cambridge history of iran

ترجمه با گسترش زبان آغاز شده و اهمیت آن روز به روز افزایش می یابد، و برای اولین بار به عنوان شاخه ای از دانش و روشی برای انتقال علوم، فرهنگ و تجربه در در دوره قاجار در ایران آغاز شد. در حقیقت متون تاریخی از اولین متونی هستند که در ایران ترجمه شدند چرا که به سیاستمداران آن دوره کمک می کردند تا به علل موفقیت جهان غرب و پیشرفت هایشان در طول تاریخ پی ببرند، بنابراین به تدریج ترجمه این گونه متون رون...

15 صفحه اول

the relationship between multiple intelligences and english proficiency of efl learners at payame noor university

این پژوهش برای بررسی پیوند احتمالی میان هوش های چندگانه – پیشنهاد شد? هاوارد گاردنر، 1983– (هم به گونه یکپارچه و هم به گونه بند بند) از یک سو و توانش انگلیسی دانشجویان ایرانی دانشگاه پیام نور در رشته زبان انگلیسی از سوی دیگر انجام گرفت. برای این کار، تافلpbt و پرسش نامه هوش های چندگانه میان 102 دانشجو در دانشگاه پیام نور شهریار پخش شد. نتایج بررسی داده ها نشان می دهد که در اندازه معنا داری 5 در...

15 صفحه اول

the innovation of a statistical model to estimate dependable rainfall (dr) and develop it for determination and classification of drought and wet years of iran

آب حاصل از بارش منبع تأمین نیازهای بی شمار جانداران به ویژه انسان است و هرگونه کاهش در کم و کیف آن مستقیماً حیات موجودات زنده را تحت تأثیر منفی قرار می دهد. نوسان سال به سال بارش از ویژگی های اساسی و بسیار مهم بارش های سالانه ایران محسوب می شود که آثار زیان بار آن در تمام عرصه های اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی- امنیتی به نحوی منعکس می شود. چون میزان آب ناشی از بارش یکی از مولفه های اصلی برنامه ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 12  شماره 36

صفحات  25- 33

تاریخ انتشار 2020-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021