× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The 2-dimension of a Tree

نویسندگان

چکیده

Let $x$ and $y$ be two distinct vertices in a connected graph $G$. The $x,y$-location of a vertex $w$ is the ordered pair of distances from $w$ to $x$ and $y$, that is, the ordered pair $(d(x,w), d(y,w))$. A set of vertices $W$ in $G$ is $x,y$-located if any two vertices in $W$ have distinct $x,y$-location.A set $W$ of vertices in $G$ is 2-located if it is $x,y$-located, for some distinct vertices $x$ and $y$. The 2-dimension of $G$ is the order of a largest set that is 2-located in $G$. Note that this notion is related to the metric dimension of a graph, but not identical to it.We study in depth the trees $T$ that have a 2-locating set, that is, have 2-dimension equal to the order of $T$. Using these results, we have a nice characterization of the 2-dimension of arbitrary trees.

جستجوی کلمه کلیدی

resolvability
location number
2-dimension
tree
2-locating set

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

رابطه ی میانِ هنر و شرایطِ اجتماعیِ زایش آن همواره در طولِ تاریخ دغدغه ی ذهنی و دل مشغولیِ اساسیِ منتقدان و نیز هنرمندان بوده است. از آنجا که هنر در قفس آهنیِ زندگیِ اجتماعی محبوس است، گسترش وابستگیِ آن با نهاد ها و اصولِ اجتماعی پیرامون، صرفِ نظر از هم سو بودن و یا غیرِ هم سو بودنِ آن نهاد ها، امری اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. با این وجود پدیدار گشتنِ چنین مباحثِ حائز اهمییتی در میان منتقدین، با ظهورِ مکتب ما...

تصویرسازی قابلیتهای فراوانی را دارا است

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

to discuss my point, i have collected quite a number of articles, anthologies, and books about "wuthering heights" applying various ideas and theories to this fantastic story. hence, i have come to believe that gadamer and jauss are rightful when they claim that "the individaul human mind is the center and origin of all meaning," 3 that reading literature is a reader-oriented activity, that it ...

بطورکلی، کتاب های مقدسی همچون قران کریم را خوانندگان میتوان مطابق با پیش زمینه های مختلفی که درند درک کنند. محقق تلاش کرده نقش پیش زمینه اجتماعی-فرهنگی را روی ایدئولوژی های مترجمین زن و در نتیجه تاثیراتش را روی خواندن و ترجمه آیات قرآن کریم بررسی کند و ببیند که آیا تفاوت های واژگانی عمده ای میان این مترجمین وجود دارد یا نه. به این منظور، ترجمه 24 آیه از آیات قرآن کریم مورد بررسی مقایسه ای قرار ...

Let Γ=(V,E) be a graph and ‎W_(‎a)={w_1,…,w_k } be a subset of the vertices of Γ and v be a vertex of it. The k-vector r_2 (v∣ W_a)=(a_Γ (v,w_1),‎…‎ ,a_Γ (v,w_k)) is the adjacency representation of v with respect to W in which a_Γ (v,w_i )=min{2,d_Γ (v,w_i )} and d_Γ (v,w_i ) is the distance between v and w_i in Γ. W_a is called as an adjacency resolving set for Γ if distinct vertices of ...