The Assessment of Serum Apelin-12 Level in a Variety of Pulmonary Malignancies in Smokers

نویسندگان

  • Khadijeh Meghrazi Department of Biochemistry, School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
  • Mahdia Gholamnejad Pulmonology Ward, Imam Khomeini Hospital, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
  • Masoomeh Akhgar Solid Tumor Research Center, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran
چکیده مقاله:

Background: Apelin has recently been considered as an adipokine secreted from visceral fat. Apelin and itsreceptor exist in many tissues including lung and play significant roles in many physiological andpathological activities. However, serum level of apelin-12 is unknown in smokers and in various types of lungmalignancies. Therefore, the amount of this hormone in non-patient smokers and the correlation of apelinserum level with the types of lung cancer in smokers afflicted with lung cancer are evaluated in this study.Methods: The amount of serum apelin-12 was measured in 63 patients (59 smokers and 4 non-smokers) withthe variety of lung cancer and 61 age- and sex-matched controls (30 smokers and 31 non-smokers) usingenzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit.Findings: The amount of serum apelin-12 in non-patient smokers (2142.20 ± 843.61 ng/l) was significantlyhigher than healthy non-smokers (800.39 ± 336.01 ng/l, P < 0.05), and in the variety of lung malignancies,the amount of serum apelin-12 was 2205.54 ± 187.31 ng/l in patients with squamous cell carcinoma (SCC)which was a significant increase compared to 1088.00 ± 136.52 ng/l in adenocarcinoma, 797.25 ± 88.69 ng/lin small cell carcinoma, and 1000.37 ± 62.87 ng/l in other malignancies of lung.Conclusion: The meaningful increase in apelin-12 levels of non-patient smokers can be considered as a riskfactor for outbreaking of lung SCC in these people. Therefore, apelin-12 may be considered as a target incontrolling lung SCC.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of authentic listening materials on the listening proficiency of efl learners in the intermediate level

having conducted the experiment and analysed the data, the researcher computed the groups mean scores and variances for the test relating to the research question. as the final atep, a t-test was conodonted for the hypothesis. as noted earlier, the significance level was determined at .05 and .01 respectively. the observed t-value was higher than the critical t-value at. 5 and .01 levels. conse...

15 صفحه اول

a swot analysis of the english program of a bilingual school in iran

با توجه به جایگاه زبان انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی و با در نظر گرفتن این واقعیت که دولت ها و مسئولان آموزش و پرورش در سراسر جهان در حال حاضر احساس نیاز به ایجاد موقعیتی برای کودکان جهت یاد گیری زبان انگلیسی درسنین پایین در مدارس دو زبانه می کنند، تحقیق حاضر با استفاده از مدل swot (قوت ها، ضعف ها، فرصتها و تهدیدها) سعی در ارزیابی مدرسه ای دو زبانه در ایران را دارد. جهت انجام این تحقیق در م...

15 صفحه اول

gradual erasure of subjectivity: a study of samuel beckett’s trilogy in the light of postmodernism

ساموئل بکت بیشتر از هر نویسنده دیگری در نیم? دوم قرن بیستم با گفتارش زمان? ما را به آستان? از هم پاشیدگی کشانده است، آستانه ای که در آن مدرنیته با سرانجام گریزان اما غیرقابل اجتناب خود مواجه می شود. در این تحقیق روی مفهوم فردیت و محو آن در دوران پسامدرن تاکید شده و در طی آن سعی شده است که فردیت مدرن و پسامدرن در رمان های سه گانه بکت بررسی گردد. تحقیق حاضر یک بررسی کتابخانه ای و کیفی بر روی سه ر...

15 صفحه اول

the effect of the record infancy in crimilly acts of guilties (in karaj city)

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرای...

15 صفحه اول

focus on communication in iranian high school language classes: a study of the role of teaching materials in changing the focus onto communication in language classes

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت ک...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 11  شماره 2

صفحات  93- 99

تاریخ انتشار 2019-07-01

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023