× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Computer Assisted Cooperative Language Learning on Iranian High School Students' Language Anxiety and Reading Comprehension

نویسندگان

  • Maryam Sioofy M.A. in TEFL, Department of English, College of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz Branch, Islamic Azad University,
  • Saeideh Ahangari Assistant Professor, Department of English, College of Persian Literature and Foreign Languages, Tabriz Branch, Islamic Azad University,

چکیده

This study explored the effectiveness of the two computer-assisted modes: cooperative and individual on improving Iranian high school students’ reading comprehension. It was also concerned with investigating the effectiveness of the two computer-assisted modes on the participants’ foreign language learning anxiety (FLLA). The sample of the study consisted of two intact groups, each containing 24 students, which were randomly assigned into a control and an experimental group. The control group completed the study according to the individual computer-assisted learning while the experimental group was taught via computer-assisted cooperative language learning. The participants in the experimental and the control groups, which consisted of 48 female students, took reading comprehension pretest and posttest. They were also given foreign language classroom anxiety scale (FLCAS) questionnaire both at the beginning and at the end of the treatment. The collected data were analyzed using SPSS 16.0. The results of the independent and paired samples t tests indicated that the experimental group, in which cooperative learning was integrated into computer-assisted language learning, outperformed the control group in terms of reading comprehension. In addition, the level of foreign language anxiety improved after the treatment in the experimental group. The findings of this study provide some insights for teachers to consider the integrating of cooperative learning into computer-assisted language learning setting.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده انگیزه دلیل اصلی رفتارهای ما است. به نظر می رسد انگیزه جزء جدایی ناپذیر فرایند یادگیری باشد. ارزش ذاتی موفقیت تمایل به پیشرفت را در یادگیرنده ایجاد میکند. به عبارت ساده این تمایل انگیزه پیشرفت نامیده میشود. انگیزه پیشرفت را میتوان در احساس یادگیرنده هنگام چالش با درس های مدرسه، لذت انجام فعالیت درسی، یا حس کشف پاسخ مشاهده کرد.حتی ممکن است انگیزه پیشرفت را در تلاش یادگیرنده برای جلب تایید...

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

اغلب تحقیقات انجام شده در حوزه ی " یادگیری مشارکتی " نشان ازتاثیرات مثبت آن بر موفقیت تحصیلی ، افزایش دانش و توانش زبانی، انگیزه ، تعاملات میان دانش آموزان(مهارتهای گروهی و پذیرش افراد با سطح درسی ضعیفتردر گروه)، و هم چنین علاقه به محیط آموزشی دارد .البته لازم به ذکر است که تحقیقاتی هم حاکی از عدم تاثیر این نوع یادگیری وجود دارد. بر اساس این پیشینه ، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر "مدل یادگیری با هم...

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس واژگانی (واژه-محور) بر یادگیری لغات در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (شصت نفر) که در سال تحصیلی 1389 در شهرستان نور آباد استان لرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شده و به صورت قراردادی گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. در ابتدا به منظور اطمینان یافتن از میزان همگن بودن دو گروه از دانش واژگان، آ...