× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Reactive Dye Structure on the Ink-Jet Printing of Cotton

نویسندگان

  • A. Soleimani-Gorgani Department of Printing Science and Technology, Institute for Color Science and Technology
  • N. Shakib Department of Polymer Engineering, Islamic Azad University, Tehran South Branch

چکیده

The purpose of this study was to investigate the effect of the structure of reactive dye on cotton ink-jet printing. Cotton fabric was printed upon with three commercial cellulosic reactive dyes which are based on the similar chromophore and possess different numbers of reactive and anionic groups. Colour yield and absorbed dye fixation of the printed cotton were evaluated at various pHs. The ink-jet printing was carried out on a HP DeskJet 5150 printer at 1200dpi, and then the printed cotton fabrics were air dried and then put into a steamer to fix the reactive dye on to the cotton fabric. The results indicated that the absorbed dye fixation levels increased by decreasing the numbers of anionic groups and appeared to be dependent of reactive group’s numbers. All reactive dye based inks are demonstrating excellent to washing and dry/wet crocking colour fastness. The light fastness of each reactive dye based ink fixed to cotton fabrics was mordant.

جستجوی کلمه کلیدی

reactive dye
Anionic
cotton
Ink
Jet
Printing

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

The current commercial application of ink-jet reactive inks to cotton fabrics has been through pre-treating with pad liquor prior to printing. In This study made an effort to provide a single phase ink-jet printing process for printing cotton fabric using the novel cationic reactive dye in ink’s formulation. Cotton fabric was printed upon with the novel cationic reactive dye and commercial anio...

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

در این پایان نامه تاثیر دو نوع تست جزیی نگر و کلی نگر بر به یادسپاری محتوا ارزیابی شده که نتایج نشان دهندهکارایی تستهای کلی نگر بیشتر از سایر آزمونها است

در این پژوهش به بررسی اثر افزایش ترافیک بر روی تعداد تصادفات پرداخته شده است. به این منظور 30 تقاطع در شهر تهران بطور تصادفی انتخاب گردید و تعداد تصادفات ماهیانه در این تقاطعات در طول سالهای 89-90 از سازمان کنترل ترافیک شهر تهران استخراج گردید و با استفاده از مدل داده های تابلویی و نرم افزار eviews مدل خطی و درجه دوم تخمین زده شد و در نهایت این نتیجه حاصل شد که تقاطعات پر ترافیک تر تعداد تصادفا...

نشان می دهیم که هر اشتقاق لی روی یک c^*-جبر به شکل استاندارد است، یعنی می تواند به طور یکتا به مجموع یک اشتقاق لی و یک اثر مرکز مقدار تجزیه شود. کلمات کلیدی: اشتقاق، اشتقاق لی، c^*-جبر.

The purpose of this study was to investigate the effect of the reactive dye structure and type of penetrant in ink formulation on paper ink-jet printing. Different type of papers, which have same grammage was printed upon with three commercial reactive dyes, CI Reactive Blue 49 Ink 1, 4, CI Reactive Blue 21 Ink 2, Ink 5 and CI Reactive Blue 19 Ink 3, Ink 6, which are based on different reactive...