× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Effect of Semantic Mapping as a Vocabulary Instruction Technique on EFL Learners with Different Perceptual Learning Styles

نویسندگان

  • Esmaeel Abdollahzadeh
  • Naser Amiri

چکیده

Traditional and modern vocabulary instruction techniques have been introduced in the past few decades to improve the learners’ performance in reading comprehension. Semantic mapping, which entails drawing learners’ attention to the interrelationships among lexical items through graphic organizers, is claimed to enhance vocabulary learning significantly. However, whether this technique suits all types of learners has not been adequately investigated. This study examines the effectiveness of employing semantic mapping versus traditional approaches in vocabulary instruction to EFL learners with different perceptual modalities. A modified version of Reid’s (1987) perceptual learning style questionnaire was used to determine the learners’ modality types. The results indicate that semantic mapping in comparison to the traditional approaches significantly enhances vocabulary learning of EFL learners. However, although visual learners slightly outperformed other types of learners on the post-test, no significant differences were observed among intermediate learners with different perceptual modalities employing semantic mapping for vocabulary practice.  

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

traditional and modern vocabulary instruction techniques have been introduced in the past few decades to improve the learners’ performance in reading comprehension. semantic mapping, which entails drawing learners’ attention to the interrelationships among lexical items through graphic organizers, is claimed to enhance vocabulary learning significantly. however, whether this technique suits all...

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

this study was an attempt to investigate and compare the effect of lexical inferencing and concept mapping on developing vocabulary retention of iranian language learners. sixty homogeneous students from different intact classes who were being taught as intermediate learners in sokhan english institute participated in this study. they were in different classes. a teacher made test as a pre-test...

چکیده مهارت نوشتار یکی از مهمترین مهارتهای فرآیند یادگیری و تدریس زبان برای زبان آموزان و مدرسین می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نشانه های فراکلام روی مهارت نوشتار متقاعدکننده زبان آموزان سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق 40 زبان آموز داشت که توسط آزمون نوشتار تافل(2005) همسان سازی شدند و سپس به دو گروه آموزشی و خطا تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش معیارهای نوشتار متقاعدکننده به ...

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...