× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Impact of Cooperative Learning and Mobile Learning through Bluetooth Device on Vocabulary Learning of Iranian EFL Learners

نویسندگان

  • Sahar Gholamalizadeh Islamic Azad University, Takestan Branch

چکیده

Cooperative learning has been found to affect different aspects of language learning by many researchers (e.g., Kagan, 1995; Kagan, 1999; Kessler, 1992; McGroarty, 1993). Likewise, mobile assisted language learning (MALL) has revealed significant impacts on the improvement of different language skills and components (e.g., Comas-Quinn et al. 2009; Divitini & Chabert, 2009; Motallebzadeh & Ganjali, 2011; Zhang, Vibranovski, Krinsky, & Long., 2011). To the same end, the present experiment sought to investigate the effect of cooperative learning and mobile learning through Bluetooth on the vocabulary learning performance of female Iranian pre-intermediate learners. Initially, 90 students took part in an Oxford Placement Test (OPT) for the purposes of ensuring their homogeneity in terms of language proficiency and vocabulary. Those students whose scores on this test were beyond +1 and -1 standard deviation were excluded, leading to the selection of 60 students as subjects of this study. These subjects were divided into two groups namely, cooperative learning group and mobile learning through Bluetooth group. After the treatment, the post test of vocabulary was administered. The results of the statistical analysis indicated that both cooperative and MALL led to the improvement of the participants’ vocabulary learning performance. However, no significant difference was revealed between the effects of cooperative and mobile learning on the vocabulary learning performance. 

جستجوی کلمه کلیدی

cooperative learning
CALL
MALL
Vocabulary

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

این پژوهش کوشیده است تأثیر به کارگیری راهبردهای زایا را بر پیشرفت و بسندگی در خواندن و درک مطلب و نیز بر تفکر انتقادی زبان آموزان انگلیسی را بررسی کند. در این پژوهش تعداد 46 دانش آموز دختر در مقطع متوسطه اول به صورت تصادفی انتخاب وبه دو گروه تجربی و شاهد با تعداد دانش آموزان مساوی در هر گروه تقسیم شدند. به هر دو گروه سه داستان کوتاه به عنوان موضوع خواندن برای کلاس داده شد. به گروه تجربی درابتدا...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به م...

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...