The Importance of Materials Design in ESP and EST

نویسنده

  • Vida Fathi Bonabi
چکیده مقاله:

  University students in Iran need English to reinforce their specialist knowledge in order to meet their academic needs and not to be isolated from technological advances. The architecture students at the university level in Iran are no exception. Bearing this in mind, the present research intends to address itself to the following questions: 1) what are the problems in materials design in ESP courses in general and architecture students in particular? And 2) what are possible solutions to the problems identified? In an effort to pave the road for preparing a textbook for architecture students in Iran, we have analyzed the textbook presently used by architecture students at Islamic Azad University, Tabriz branch. To do this, we prepared two questionnaires to be answered by both the students and teachers about the content of the textbook under discussion. On the basis of their responses and also the researchers' comments on the issue, we have tried to discuss the shortcomings therein, and to give possible solutions.        

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of esp materials on medical studentsreading proficiency

چکیده این تحقیق " مواد درسی " را به عنوان یکی از بحث برانگیزترین موضوعات آموزش زبان تلقی کرده و درتلاش است به سه سوال عمده پاسخ دهد: 1) آیا بکارگیری جزوات گرداوری شده توسط گروهی از مدرسین تاثیر بسزایی در میزان توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی دارد؟ 2) آیا استفاده از مواد درسی اصلی( بین المللی )، توانش خواندن و درک متون انگلیسی دانشجویان پزشکی را به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار م...

15 صفحه اول

the role of visual aids and translation in teaching vocabulary in est

the present study investigated the effect of the two vocabulary teaching techniques in est, namely the use of translation and the use of visual aids as two separate vocabulary teaching techniques. to answer the question of the study, a pretest (michigan test) was administered to the 58 randomly selected est students at khajeh nasiredin tusi university, faculty of mechanics. after the homogeneit...

15 صفحه اول

morphology, geochemistry, mineralogy, and micromorphology of soils of hormozgan province in relation to parent materials

ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادر...

15 صفحه اول

the effect of authentic listening materials on the listening proficiency of efl learners in the intermediate level

having conducted the experiment and analysed the data, the researcher computed the groups mean scores and variances for the test relating to the research question. as the final atep, a t-test was conodonted for the hypothesis. as noted earlier, the significance level was determined at .05 and .01 respectively. the observed t-value was higher than the critical t-value at. 5 and .01 levels. conse...

15 صفحه اول

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 1  شماره 3

صفحات  39- 61

تاریخ انتشار 2008-11-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023