× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Mediating Role of Trust and Organizational Commitment in the Relationship between Strategic Human Resource Management and Knowledge Sharing

نویسندگان

  • Aly Raza Syed School of Business and Economics, University of Management and Technology, Lahore, Pakistan
  • Farhan Aslam School of Management, Wuhan University of Technology, Wuhan, China
  • Iqra Hafeez School of Management, Huazhong University of Science and Technology, Wuhan, China

چکیده

The main purpose of this research project was to investigate the impact of Strategic Human Resource Management practices on knowledge sharing behavior among university faculty members. This research also studied the mediating role of trust and organizational commitment in the relationship between SHRM practices and knowledge sharing behavior. Following the positivist paradigm, this research adopted the quantitative research strategy and collected the data from 700 faculty members of leading universities (top ranked by Higher Education Commission) of Pakistan through a self-administered questionnaire. Bi-variate and multi-variate quantitative analyses were used to test the hypothesis and achieve the research objectives. Structural Equation Modeling through Smart Partial Least Square was used to test the entire key hypothesis. The findings revealed that SHRM practices are vital in creating knowledge sharing behavior among faculty members, organizational commitment partially mediates the relationship among the aforementioned variables, while trust completely mediates the relationship between HR practices and knowledge sharing behavior. Thus, this study provides sufficient guidelines for HR policymakers and administration of public universities on how to make faculty members more committed to their institution and to develop the culture of knowledge sharing by adopting SHRM practices, while helping employees to have socio-emotional relationships so that trust can be developed among them.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

چکیده : این مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی مشتریان با توجه به خدمات الکترونیک در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان مشغول به کار در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان بوده که مجموعا 94 نفر می باشند. برای تعیین حداقل نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. که با توجه به جدول ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین تسهیم دانش و چابکی سازمانی در شرکت توزیع برق استان اصفهان پرداخته است . ابزار سنجش در این پژوهش پرسشنامه می باشد . به منظور سنجش متغیر تسهیم دانش از پرسشنامه وانگ و وانگ و جهت سنجش چابکی سازمانی از پرسشنامه چاربونیر استفاده شده است . هدف پژوهش حاضر تحلیل رابطه میان تسهیم دانش و چابکی سازمانی از دید کارکنان شرکت توزیع برق استان اصفهان می باشد . جامعه آماری این پژوه...

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آمو...

The main objective of this study is to investigate the role of strategic human resource management in crisis management with regard to the role of mediating organizational culture and intellectual capital. This study is based on the purpose of the applied type and in terms of data collection is a descriptive research type. The statistical population includes all 257 staff of the Governorate of ...

The present study aimed at investigating the relationship between organizational trust and organizational commitment in staff. Eighty-four persons from 101 staff of department of Sports and Youth in the province of Mazandaran responded to two questionnaires of “Organizational Trust Inventory (OTI)” developed by Shockley-Zalaba, Ellis, and Winograd (2000) and “Organizational Commitment Questio...

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...