× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

The Relationship Between Attitude Towards Communicative Language Learning and English Language Achievement among Ethiopian EFL Learners

نویسندگان

چکیده

The attitude one has towards language learning determines the success or failure of learning the language. To this effect, this study aimed to explore EFL learners’ attitudes towards communicative language learning and the relationship between learners’ attitudes and English language achievement. To address these objectives, the study adopted a survey research design. Two hundred seventeen grade 11 students were selected through simple random sampling technique. Attitude questionnaire, achievement test and interview were tools of data collection. In order to verify students’ attitudes towards communicative language learning, the mean score obtained from attitude scale and qualitative descriptions of the interview data were utilized. To address the relationship between students’ attitudes to communicative language learning and English language achievement, and to decide the predictive power of attitude on learners’ English language achievement, Pearson correlation and regression were applied respectively. In addition, t-test was used to investigate if gender caused attitude difference or not. The findings indicated positive attitude towards communicative language learning. In addition, it was found that attitude to communicative language learning significantly predicted achievement scores of the students. Furthermore, gender was not found to be a determining factor in the attitude towards communicative language learning.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

with the growth of more humanistic approaches towards teaching foreign languages, more emphasis has been put on learners’ feelings, emotions and individual differences. one of the issues in teaching and learning english as a foreign language is demotivation. the purpose of this study was to investigate the relationship between the components of language learning strategies, optimism, duration o...

تاثیر منبع کنترل رفتار بر روی موفقیت تحصیلی زبان آموزان انگلیسی بندرت در ایران ارزیابی شده است. هدف این تحقیق ارزیابی رابطه بین منبع کنترل رفتار زبان آموزان انگلیسی و موفقیت آنها در مهارت های خواندن و نوشتن زبان انگلیسی است. محقق همچنین رابطه بین منبع کنترل رفتار و راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی را در این تحقیق جستجو می کند. بدین منظور محقق ابتدا نسخه فارسی پرسشنامه منبع کنترل رفتار (duttweiler...

تحقیق حاضر به منظور بررسی تاثیر انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی، ترجیحات سبک یادگیری و جنسیت بر بسندگی فراگیران ایرانی زبان انگلیسی انجام شد. برای این منظور، 154 فراگیر ایرانی زبان انگلیسی در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار جمع آوری داده ها شامل آزمون تعیین سطح بسندگی زبان انگلیسی آکسفورد، پرسشنامه ترجیحات سبک یادگیری براچ و پرسشنامه انگیزه و نگرش نسبت به یادگیری زبان انگلیسی به م...

In the process of English learning, each learner has his/her own attitude towards learning. In this path, s/he should feel free to be responsible for what s/he wants and seeks to learn which shows how autonomous the learner is. This study is based on the hypotheses that there is a relationship between what the learner feels towards English language learning and his/her level of autonomy. For th...

this exploratory study aimed to investigate a possible relationship between learners’ beliefs about language learning and one of their personality traits; that is,locus of control (loc). both variables, beliefs and locus of control, are assumed to influence the language learning process. the internal control index (ici) and the beliefs about language learning inventory (balli) were administered...