The Role of Genetics in Endometriosis

نویسندگان

  • Vallian Borujeni, Sadegh Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, IR Iran
  • Yavari, Mahdiyeh Department of Cell and Molecular Biology and Microbiology, Faculty of Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, IR Iran
چکیده مقاله:

Endometriosis is a chronic disease that affects 10-15% of women in their childbearing years and peaks between the ages of 25 and 35. In this disease, the endometrial tissue of the uterus is formed and grows outside of it. Family studies and investigation of twins show that endometriosis is more common in the relatives of the infected individuals. Studies on the role of genetics and the environment in the development of endometriosis show that this disease is caused by an interaction between genetics and environment. Of course, it is very difficult to clarify the genetic components because various genes seem to cause predispose to endometriosis. Various studies have shown the involvement of defects in different gens in the occurrence of endometriosis. In this article, we examine the role of genetics in the development of endometriosis by reviewing of known genetic factors and cellular pathways.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

the role of thematic structure in comprehending spoken language

in fact this study is concerned with the relationship between the variation in thematice structure and the comprehension of spoken language. so the study focused on the following questions: 1. is there any relationship between thematic structure and the comprehension of spoken language? 2. which of the themes would have greated thematic force and be easier for the subjects to comprehend? accord...

15 صفحه اول

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

focus on communication in iranian high school language classes: a study of the role of teaching materials in changing the focus onto communication in language classes

چکیده ارتباط در کلاس به عوامل زیادی از جمله معلمان، دانش آموزان، برنامه های درسی و از همه مهم تر، مواد آموزشی وابسته است. در تدریس ارتباطی زبان که تاکید زیادی بر توانش ارتباطی دارد، کتاب درسی به عنوان عامل موثر بر پویایی کلاس محسوب میگردد که درس ها را از طریق فراهم آوردن متن ارتباط کلاسی و هم چنین نوع تمرین زبانی که دانش آموزان در طول فعالیت های کلاسی به آن مشغول اند، کنترل می کند. این حقیقت ک...

15 صفحه اول

The role of genetics in alzheimer’s disease

Alzheimer's disease is a progressive neurological disorder that causes the brain to shrink (atrophy) and brain cells die. Alzheimer's disease is the most common cause of dementia and causes a decrease in thinking skills and social behaviors. Alzheimer's disease is more common in people over 65 years old. The risk of developing Alzheimer's disease and other types of dementia increases with age,...

متن کامل

the role of visual aids and translation in teaching vocabulary in est

the present study investigated the effect of the two vocabulary teaching techniques in est, namely the use of translation and the use of visual aids as two separate vocabulary teaching techniques. to answer the question of the study, a pretest (michigan test) was administered to the 58 randomly selected est students at khajeh nasiredin tusi university, faculty of mechanics. after the homogeneit...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 14  شماره 57

صفحات  42- 47

تاریخ انتشار 2022-12

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

کلمات کلیدی برای این مقاله ارائه نشده است

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023